خرده
  • طبق گزارش اداره ملی آمار چین میزان فروش خرده‌فروشان چین در ماه آوریل ۱۷.۷ درصد نسبت به سال گذشته جهش کرده است.

تازه ها

element('newsstudios/FRONT_L'); ?>