کد خبر 152373

اسفند ۱۴۰۲، آخرین فرصت سازمان مالیاتی برای رسیدگی به پرونده‌های ارزش افزوده ۱۴ سال اخیر

سازمان امور مالیاتی تنها تا پایان سال جاری برای اتمام رسیدگی به پرونده های مالیات ارزش افزوده سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ فرصت دارد.

اسفند ۱۴۰۲، آخرین فرصت سازمان مالیاتی برای رسیدگی به پرونده‌های ارزش افزوده ۱۴ سال اخیر

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بر اساس تکلیف قانون بودجه سال 1402 کشور، سازمان امور مالیاتی جهت اتمام رسیدگی به اظهارنامه های تسلیمی مالیات بر ارزش افزوده دوره های سال 1387 الی 1400 تا پایان سال 1402  فرصت دارد.

بر این مبنا، برابر ضریب درآمد مربوط به محاسبه مالیات  عملکرد ، اظهارنامه های ارزش افزوده رسیدگی خواهد شد.

جزئیات قسمت 1 بند ب تبصره  6 بودجه 1402

به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یکسال، آن بخش از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1400، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند یا قطعی نشده اند، به استثنای مؤدیان بزرگ بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یکماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد، قطعی نماید.

چنانچه پرونده‌های فوق الذکر تا پایان سال 1402 مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مؤدی قطعی تلقی میگردد.

ارسال نظر

تازه ها