کد خبر 139489

درج ۳۰ نماد برای تخصیص دارایی در سامانه پس از معاملات

شرکت سپرده گذاری مرکزی از درج ۳۰ نماد در سامانه پس از درج معاملات خبر داد.

درج ۳۰ نماد برای تخصیص دارایی در سامانه پس از معاملات

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، به نقل از سمات، براساس این اطلاعیه، درج ۳۰ نماد برای تخصیص دارایی به صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در سامانه پس از معاملات انجام گرفت.

در این اطلاعیه آمده است: درج نمادهای اختیار فروش و خرید تبعی هخابر ۲۰۸، ظخابر ۲۰۸، همراه ۲۰۸، ظمراه ۰۲۸، هملت ۲۰۸، ظملت ۲۰۸، هتران ۲۰۷، ظتران ۲۰۸، همفلی ۲۰۷، ظملی ۲۰۸، هتجار ۲۰۷، ظتجار ۲۰۸، هبندر ۲۰۸، ظبندر ۲۰۸، هشپنا ۲۰۷، ظشپنا ۲۰۸، هپارس ۲۰۸، ظپارس ۲۰۸، هصادر ۲۰۷، ظصادر ۲۰۸، هشستا ۲۰۷، ظشستا ۲۰۸، هخود ۲۰۷، ظخود ۲۰۸، هساپا ۲۰۸، ظساپا ۲۰۸، هپارس ۰۲۸، ظپارس ۰۲۸، هفولا ۲۰۷، ظفولا ۲۰۸ در سامانه پس از معاملات عملیاتی شد.

ارسال نظر

تازه ها