کد خبر 134205

مطابق ابلاغیه حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی بابت ثبت نام و مشاوره شغلی مبلغ ۶۵هزار تومان و حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی خارجی مبلغ ۹۰ هزار تومان است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مطابقه ابلاغیه حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی ( داخلی و خارجی) در سال 1401

 1. حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی بابت ثبت نام و مشاوره شغلی(بدون احتساب ارزش افزوده) به شرح زیر می باشد:
  1. حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در  دفاتر کاریابی داخلی مبلغ 65هزار تومان

2-1 حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی خارجی مبلغ 90 هزار تومان

تبصره1- چنانچه به همراه ثبت نام کارجو،فرآیند مشاوره شغلی انجام نشود، 50درصد از حق الزحمه ثبت نام و مشاوره شغلی کسر خواهد شد.

 تبصره2- در صورت انصراف کارجو از فرآیند به کارگماری، وجه پرداختی بابت ثبت نام و مشاوره شغلی به وی مسترد نمی گردد.

 1. حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی بابت بکارگماری کارجو در داخل کشور برای قراردادهای یک ساله و بیشتر، حداکثر 50 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 1401 می باشد در صورتی که دستمزد ثابت به کارگمارده بیشتر از حداقل دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد. 30 درصد تفاوت حقوق کارجو با حداقل دستمزد اعلام شده در سال 1401 به حق الزحمه اضافه خواهد شد.

تبصره 1- برای قراردادهای کمتر از یک سال حق الزحمه به نسبت ماه های کارکرد محاسبه خواهد شد.

تبصره2- دفاتر کاریابی داخلی می توانند حق الزحمه به کارگیری کارجو را، از کارفرما دریافت نمایند.

تبصره3 – کاریابی حق دریافت حق الزحمه به کارگماری برای مدت اشتغال کمتر از یک ماه را ندارد.

تبصره4- در صورتتمدید قراردادکار(به کارگمارده با کارفرما) تا سقف یک سال دفاتر کاریابی می توانند نسبت به اخذ ما بقی حق الزحمه خود از بکارگمارده اقدام نمایند.

تبصره5- دفاتر کاریابی می توانند در خصوص برخی مشاغل ساختمانی و رومزد (8درصد) دستمزد روزانه دریافتی کارجو را به عنوان حق الزحمه به کارگماری دریافت نمایند.

 1. دفاتر کاریابی می توانند در زمان معرفی کارجو به فرصت شغلی تعیین شده، در صورت تمایل کارجو مبلغ 300هزار تومان را علی الحساب به عنوان پیش دریافت از میزان حق الزحمه به کارگماری تعیین شده دریافت نمایند.

تبصره: دفاتر کاریابی موظف می باشند در صورت عدم به کارگماری کارجو، حداکثر ظرف یک هفته نسبت به عودت مبلغ  دریافتی اقدام نمایند.

 1. دفاتر کاریابی با توافق با به کارگمارده می توانند حق الزحمه خود را به صورت اقساط وصول نمایند.
 2.  دفاتر کاریابی می توانند به منظور وصول حق الزحمه خود در زمان معرفی به کار،از جوینده کار تضمین و تأمین لازم را در قالب سفته اخذ نمایند.

تبصره1- میزان تضمین اخذ شده از کارجو برای کاریابی در داخل کشور نباید بیشتر از حداقل حقوق اعلام شده از سوی شورای عالی کار و برای دفاتر کاریابی خارجی بیشتر از حداقل حقوق تعیین شده در کشور هدف باشد.

تبصره2- کاریابی می تواند تضمین اخذ شده از کارجو را حداکثر به مدت 20روز به منظور تعیین صحت و سقم وضعیت به کارگماری نزد خود نگاه دارد.

 1. دفاتر کاریابی نمی توانند مدارک هویت جویندگان کار اعم از شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه و گواهینامه و... را به عنوان تضمین اخذ نمایند.
 2. با درخواست دفتر کاریابی، کارفرما می تواند در صورت رضایت کتبی کارجو، حق الزحمه به کارگماری را درقالب مساعده از حقوق وی کسر و به کاریابی پرداخت نمایند. در این صورت،نیازی به اخذ تضمین از کارجو نمی باشد.
 3. دفاتر کاریابی موظف اند در قبال دریافت هر گونه وجه (حق الزحمه ثبت نام و به کمارگماری) به کارجو رسید ارایه نمایند.

تبصره: چنانچه بر اساس تایید مراجع ذی صلاح، کارجو قبل از پایان یک سال ترک کار نموده و یا به علت سهل انگاری، عدم توجه به اوامر کارفرما، قصور و ...موجبات اخراج خویش را فراهم سازد. موظف به پرداخت کل حق الزحمه برابر بند مندرج در بند 2 خواهد بود.

 1. تعرفه حق الزحمه به کارگماری کارجودر خارج از کشور برای قرارداد کار یک ساله و بیشتر، معادل حداقل حقوق پایه مورد تایید سفارت ایران در کشور هدف و برای قرارداد کار کمتر از یک سال به صورت تنناسبی محاسبه میگردد.
 2. کلیه دفاتر کاریابی مکلف می باشند این ابلاغیه را در محل مناسب و در معرض دید عموم مراجعه کنندگان قراردهند.
 3. در صورت عدم رعایت هر یک از بندهای اعلام شده، مراجعه کنندگان می توانند مراتب را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان جهت رسیدگی اعلام نمایند.
ارسال نظر

تازه ها