کد خبر 110994

رییس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که مهاجرت شهر به روستا بیش از مهاجرت روستا به شهر بوده است، گفت: در سال ۱۳۹۸ سهم برآورد شده برای مهاجرت از شهر به روستا ۶۵.۴ درصد بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، علیرضا زاهدیان، رییس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار درباره مهاجرت ها گفت: این برآورد نشان می‌دهد در سال های 1396 تا 1398، مهاجرت شهر به روستا بیش از مهاجرت روستا به شهر بوده است.

وی تصریح کرد: تعداد مهاجران شهر به روستا در سال 1396، 49 هزار و 853  نفر، در سال 1397 ،46 هزار و 788  نفر و در سال 1398 ،  50 هزار و 216 نفر بوده است.

رییس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: به عبارت دیگر، در سال 1396 ، 26 هزار و 744 نفر، در سال 1397 ، 12 هزار و 924 نفر و در سال 1398 ،50 هزار و 216  نفر بیشتر از روستا به شهر مهاجرت  کرده اند.

زاهدیان تاکید کرد: این پدیده را باید حاصل عوامل مختلف از جمله اثرات طرح حمایــت از توســعه و ایجــاد اشــتغال پایــدار در مناطــق روســتایی و عشــایری دانست که امید است با توجه ویژه محققین، عوامل مختلف و سهم هریک از آنها با روش‌های علمی تشریح و تبیین شود.

وی بیان کرد: مهاجرت داخلی و بین المللی یکی از موضوعاتی است که باید از دیدگاه رفاه و تامین اجتماعی نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این خصوص در آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران محل اقامت قبلی سوال می‌شود، که با استفاده از پردازش داده‌های آن می‌توان برآورد مهاجرت بین نقاط شهری و روستایی را به دست آورد.

ارسال نظر

تازه ها