کد خبر 109823

بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، حد نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (۴۵۰۰۰۰۰۰۰)‌ریال برای سال ۱۳۹۹ و تا سقف مبلغ ششصد و پنجاه میلیون (۶۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای سال ۱۴۰۰ می‌باشد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، امید علی پارسا در ابلاغیه به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرد، در اجرای مفاد ماده 14 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیات‌های مستقیم به پیوست تصویب تصویب نامه‌های هیئت وزیران به شماره 9853/ت 57607/هـ مورخ 1399/2/7 و شماره 17809/ت 58769/هـ مورخ 1400/2/21 در خصوص اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 به ترتیب برای سال‌های 1399 و 1400 و نحوه تسری نصاب معاملات موصوف در بند (الف) تصویب نامه‌های مذکور به موجب ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، ارسال می‌گردد.

وفق مصوبات مزبور، حد نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (450000000)‌ریال برای سال 1399 و تا سقف مبلغ ششصد و پنجاه میلیون (650000000) ریال برای سال 1400 می‌باشد که ماخذ مذکور در اجرای تکالیف مرتبط با مفاد آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم حائز اهمیت می‌باشد.

ارسال نظر

تازه ها