کد خبر 108530

مرکز آمار ایران تغییرات قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی را در زمستان سال گذشته اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در بخش غلات در زمستان سال ١٣٩٩، متوسط قیمت ذرت دانه ای ٣٦ هزار و ٥٣٣ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل٨٩.٣ درصد افزایش داشته است. در بخش محصولات لیفی در سه ماهه چهارم سال ١٣٩٩، متوسط قیمت پنبه ١٢٣ هزار و ٧٩٥ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٧١.٨ درصد افزایش یافته است.

در بخش محصولات جالیزی در زمستان سال ١٣٩٩، متوسط قیمت هندوانه ٢٧ هزار و ٤٣٣ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٥٤.٩ درصد افزایش داشته است و متوسط قیمت خیار ٦٨ هزار و ٢٠٩ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٠٨.٣ درصد افزایش نشان می دهد.

در بخش سبزیجات در زمستان سال ١٣٩٩، متوسط قیمت گوجه فرنگی ٢٧ هزار و ٥٨٤ ریال که به این ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٧.٩ درصد افزایش داشته و همچنین قیمت پیاز ٣١ هزار و ٦٨٥ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٣.٧ درصد کاهش داشته است. متوسط قیمت اسفناج ٢٧ هزار و ٩١٣ ریال بوده که  معادل ٧٤.٥ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت بادمجان ٢٥ هزار و ٨٧٠ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٢.٠ درصد افزایش یافته است.

در بخش محصولات علوفه‌ای در سه ماهه چهارم سال ١٣٩٩، متوسط قیمت یونجه ١٦ هزار و ٨٣٧ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٠,٠ درصد افزایش داشته است.

در بخش مرکبات در زمستان سال ١٣٩٩، متوسط قیمت پرتقال ٩٢ هزار و ٥٩٥ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١١٤,٩ درصد افزایش داشته است، و متوسط قیمت نارنج ٥١٧١٠ ریال بوده که معادل ٩٣.٤ درصد افزایش نشان می دهد.

در بخش دامداری سنتی در زمستان سال ١٣٩٩، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و برة پرواری زنده ٥٠١ هزار و ٩٧٧ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ٤٠٩ هزار و ٦٤٦ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣١,٦ و ٣٣,٧ درصد افزایش داشته است.

در بخش فراورده‌های دامی سنتی در زمستان سال ١٣٩٩، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ١٢٧ هزار و ٩٠٦ ریال بوده که معادل ٥٢.٢ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ٤٢ هزار و ٥٦٥ ریال بوده که معادل ٨٠.٧ درصد افزایش داشته است.

در بخش هزینه خدمات ماشینی در زمستان ١٣٩٩، هزینه شخم زمین زراعی آبی ٤ میلیون و ٢٩ هزار و ٥٠٣ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٦٧.٨ درصد افزایش داشته و هزینة شخم زمین زراعی دیم ٢ میلیون و ٨٩٧ هزار و ٧٥٥ ریال بوده که معادل ٦٨.٣ درصد افزایش یافته است. بعلاوه، هزینه دیسک زمین زراعی آبی ٢ میلیون و ٨٤ هزار و ٢١٧ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٠.٤ درصد افزایش یافته و هزینة دیسک زمین زراعی دیم یک میلیون و ٣٧٦ هزار و ٦١٧ ریال بوده که معادل ٩٣.٢ درصد افزایش داشته است.  

در بخش دستمزد نیروی کار در سه ماهه چهارم سال ١٣٩٩، هزینه کارگر میوه چین مرد یک میلیون و ٢٤٥ هزار و ٨٢٣ ریال و هزینه کارگر میوه چین زن یک میلیون و ١٣٥ هزار و ٨٧٩ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٥٠,٨ و ٤٩.٨ درصد افزایش داشته است.

همچنین، هزینه کارگر وجین کار و تنک کار مرد یک میلیون و ٢٥٥ هزار و ٤٨٢ ریال و  هزینه کارگر وجین کاروتنک کار زن ٧٣٠ هزار و ٤٧٣ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٥.٦ و ٣٤.٠ درصد افزایش نشان می دهد.

ارسال نظر

تازه ها