کد خبر 97727

شفاف سازی مهم تاپیکو درباره پتروشیمی فناوران:

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین درباره جابه جایی سهام شرکت خود در مدت زمان اخیر شفف سازی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در راسـتای رعـایت مفـاد مـاده 13 دسـتورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شـرکتهای ثبت شده نزد سازمان،بدینوسـیله به اسـتحضار می رساند شـرکت پتروشیمی فناوران(از شرکتهای تحت کنترل این هلدینگ) در سال مالی جاری اقدام به معاملات ذیل نموده است: واگذاری 3.28 درصد سـهام تاپیکو (در راسـتای رعایت مفاد ماده 28 دسـتورالعمل حاکمیت شرکتی) به بهای تمام شده 5.256.945 میلیون ریال ( هر سـهم 1.966 ریال ) با ارزش واگـذاری 53.899.789 میلیون ریال (20.154 ریال هر سهم) و شناسایی سود به مبلغ 48.642.844 میلیون ریال از این محل. خرید 4.47 درصد از سـهام شرکت بانک ملت با بهای تمام شده 53.943.858 میلیون ریال (5.830 ریال هرسهم) با هدف خرید سهام ارزشمند جایگزین. مزید اسـتحضار آثار مالی ناشـی از واگذاری سهام در بند اول، افزایش مبلغ 24.744.615 میلیون ریال (303 ریال به ازای هر سهم) در حقوق صاحبان سهام صورتهالی مالی تلفیقی سال جاری این شرکت می باشد.

 

ارسال نظر

تازه ها