کد خبر 64149

صورت مالی قپیرا منتشر شد

فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر در سال مالی منتهی به مرداد 98 درآمد 262 میلیارد تومانی ساخت و برای هر سهم سود 170 تومانی شناسایی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر در سال مالی منتهی به تیر ماه 98 مقدار 72 هزار تن شکر و 3 میلیون لیتر الکل به فروش رسانده است که با این میزان فروش درآمد 262 میلیارد تومان درآمد ساخته است.

افزایش اثر مقداری و ریالی در فروش قپیرا

مقدار فروش شکر در سال مالی منتهی به تیر 98 با رشد 9 درصدی به 72 هزار و 672 تن رسیده است و مقدار فروش لیتر با رشد 42 درصدی به 3 میلیون و 115 هزار لیتر رسیده است. همچنین نرخ فروش شیر در سال مالی منتهی به 98، رشد 10 درصدی داشته و نرخ فروش الکل رشد 284 درصدی داشته و به 7 هزار و 442 تومان به ازای هر لیتر رسیده است. بنابراین در سال مالی منتهی به تیر 98، در مقدار و نرخ فروش دو محصول اصلی رشد داشته است که منجر به افزایش درآمد شرکت شده است. فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر در سال مالی منتهب به تیر 98 درآمد 261 میلیارد و 731 میلیون تومان درآمد ساخته است.

قپیرا درآمد 262 میلیارد تومانی ساخت

درآمد عملیاتی قپیرا در سال مالی منتهی به تیر 98 با رشد 17 درصدی (معادل 38 میلیارد تومان) به 262 میلیارد تومان رسیده است. همچنین بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت با رشد 17 درصدی به 216 میلیارد تومان رسیده است. با توجه به رشد 17 درصدی در درآمد عملیاتی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی سود ناخالص شرکت رشد 16 درصدی داشته و به 46 میلیارد تومان در سال مالی 98 داشته است. اما با توجه به افزایش برابر در بهای تمام شده و درآمد عملیاتی حاشیه سود شرکت کاهش یافته است. حاشیه سود ناخالص قپیرا از 17.4% به 17.3% رسیده است.

افزایش سود خالص قپیرا

سود عملیاتی قپیرا با رشد 61 درصدی به 40 میلیارد تومان رسیده است. دلیل اصلی افزایش 61 درصدی سود عملیاتی، کاهش 10 میلیارد تومانی سایز هزینه‌های عملیاتی شرکت است. سود خالص قپیرا با رشد 58 درصدی به 34 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سود ناخالص رشد بیشتر و نسبت به سود عملیاتی رشد کمتر داشته است. هزینه مالی شرکت از 85 میلیون تومان در سال مالی منتهی به تیر 97 با رشد 246 درصدی به 296 میلیارد تومان رسیده است. همچنین درآمدهای غیر عملیاتی شرکت با کاهش 50 درصدی به 382 میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری شرکت با رشد 184 درصدی به 3 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین با توجه به رشد هزینه مالی و کاهش سایر درآمدهای غیر عملیاتی موجب شده است رشد سود خالص نسبت به رشد سود عملیاتی کاهش یافته است و 58 درصد رشد داشته است. بنابراین قپیرا در سال مالی منتهی به تیر 98 برای هر سهم سود 170 ریالی شناسایی کرده است.

حاشیه سود خالص قپیرا به 13 درصد رسید

با توجه رشد برابر درآمد عملیاتی و بهای تمام شده، حاشیه سود ناخالص شرکت رشد نداشته و در سطح 17% باقی ماند. اما حاشیه سود عملیاتی و خالص شرکت با رشد همراه بوده و در سطح 15% و 13% قرار گرفت.

 

ارسال نظر

تازه ها