کد خبر 56064

عملکرد 9 ماهه قند هگمتان بررسی شد

قند هگمتان در دوره 9 ماهه منتهی به خرداد 98 درآمد 212 میلیارد و 617 میلیون تومانی ساخته است که فراتر از درآمد برآوردی 184 میلیارد تومانی شرکت برای سال مالی منتهی به شهریور 98 است.

مقدار فروش قند هگمتان 56 درصد رشد کرد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، میانگین تولید ماهانه قند هگمتان در سال مالی منتهی به شهریور 97، 10 هزار تن است که میانگین تولید ماهانه شرکت در دوره 9 ماهه منتهی به خرداد 98 با رشد 172 درصدی معادل 17.330 تن به 27 هزار و 360 تن رسیده است.

میانگین فروش ماهانه قند هگمتان در سال مالی منتهی به آذر 97، 15 هزار و 620 تن است که میانگین فروش ماهانه قند هگمتان در دوره 9 ماهه منتهی به خرداد 98 با رشد 56 درصدی معادل 8.789 تن به 24 هزار و 409 تن رسیده است.

نرخ فروش شکر سفید تولیدی از چغندر افزایش یافت

شکر سفید تولیدی از چغندر یکی از محصولات اصلی شرکت است که در دوره 9 ماهه منتهی به خرداد 98، بیش از 74 درصد از درآمد شرکت، از محل فروش این محصول رقم خورده است. بنابراین تغییر مقداری و نرخ فروش این محصول بر درآمد شرکت اثر قابل توجهی دارد. نرخ فروش این محصول توسط سازمان حمایت تعیین می‌شود. اما در 10 ماهه گذشته نرخ فروش شکر سفید تولیدی از چغندر قند هگمتان رشد 5 درصدی داشته است. نرخ فروش این محصول در شهریور 97 از 2.859 تومان برای هر کیلوگرم، با رشد 5 درصدی در خرداد 98 به 3.000 تومان رسیده است.

درآمد قند هگمتان سه میلیارد تومان افزایش یافت.

با توجه به افزایش مقدار فروش در قند هگمتان و افزایش نرخ فروش شکر سفید تولیدی از چغندر که محصول اصلی قند هگمتان است، درآمد شرکت در دوره 9 ماهه منتهی به خرداد 98 نسبت به سال مالی منتهی به شهریور 97 افزایش یافت.

میانگین درآمد ماهانه قند هگمتان در سال مالی منتهی به شهریور 98، مبلغ 20 میلیارد تومان است که میانگین درآمد ماهانه قند هگمتان در دوره 9 ماهه منتهی به خرداد 98 با رشد سه میلیارد تومانی به 23 میلیارد تومان رسیده است

قهکمت در 9 ماه 29 میلیارد تومان فراتر از درآمد برآوردی یک ساله درآمد ساخته است

قند هگمتان برای سال مالی منتهی به شهریور 98 مقدار فروش 61 هزار و 213 تنی را پیش‌بینی کرده است. قند هگمتان در دوره 9 ماهه منتهی به خرداد 98 مقدار فروش 93 هزار تنی را محقق کرده است بنابراین در دوره 9 ماهه شرکت علاوه بر محقق ساخت مقدار فروش سال مالی 98، بیش از 30 هزار تن فراتر از مقدار برآوردی 98 فروش ساخته است.

همچنین قند هگمتان برای سال مالی منتهی به شهریور 98 درآمد 183 میلیارد و 639 میلیون تومانی پیش بینی کرده است. قند هگمتان در دوره 9 ماهه منتهی به خرداد 98 درآمد 212 میلیارد و 617 میلیون تومانی ساخته است. بنابراین درآمد شرکت در 9 ماه 28 میلیارد و 978 میلیون تومان فراتر از میزان برآوردی درآمد ساخته است

 

ارسال نظر

تازه ها