کد خبر 153446

«فولاد» و «فملی» در بهار امسال چقدر فروش داشتند؟

«فولاد» و «فملی» در بهار امسال چقدر فروش داشتند؟

فملی و درآمد ماهانه

 ملی صنایع مس ایران در بهار امسال بالاترین فروش را در اردیبهشت رقم زده است؛ جمع درآمد سه ماهه اول به 23,357.3 میلیارد تومان رسیده که 5 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است. از جمع درآمد مذکور، 2764.2 میلیارد تومان مربوط به فروش صادراتی بوده که 72 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است.

مقدار فروش داخلی افت 58 درصدی و میانگین نرخ فروش محصولات افزایش 83 درصدی داشته است.

مقدار فروش صادراتی کاهش 83 درصدی را نشان میدهد و میانگین نرخ فروش محصولات57 درصد افزایش یافته است.

1402-04-05 16_08_16-فملی - Excel (Product Activation Failed)

فولاد و درآمد ماهانه

 فولادمبارکه اصفهان در پایان دوره سه ماهه امسال به جمع فروش 63,079.2 میلیارد تومان رسیده که 31 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل بوده است.

مقدار فروش داخلی افت 7 درصدی و مقدار فروش صادراتی افزایش 66 درصدی داشته است.

میانگین نرخ فروش محصولات داخلی با رشد 37 درصدی و محصولات صادراتی با رشد 15 درصدی همراه بوده است.

 در این مدت 6552.7 میلیارد تومان از مجموع درآمد عنوان شده در بند اول از محل صادرات به دست آمده که 111 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است.

1402-04-05 16_00_25-فولاد1 - Excel (Product Activation Failed)

ارسال نظر

تازه ها