کد خبر 145398

«فمراد» افزایش 104 درصدی و «فالوم» کاهش 6 درصدی در پایان دوره 10 ماهه را گزارش کردند

«فمراد» افزایش 104 درصدی و «فالوم» کاهش 6 درصدی در پایان دوره 10 ماهه را گزارش کردند

فمراد و درآمد ماهانه 

 آلومراد در پایان دوره 10 ماهه امسال به جمع فروش 275.8 میلیارد تومانی رسیده که 104 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است. مقدار فروش در داخل افزایش 188 درصدی داشته و میانگین نرخ فروش محصولات با رشد 110 درصدی همراه بوده است. 

مقدار فروش صادراتی با رشد 56 درصدی همراه بوده و میانگین نرخ فروش 13 درصد افزایش یافته که سبب کسب درآمد 155.3 میلیاردتومانی شده و افزایش 65 درصدی شده است. 

1401-11-04 10_30_51-فمراد - Excel (Product Activation Failed)

 

فالوم و درآمد ماهانه 

آلومتک در پایان دوره 10 ماهه امسال به جمع فروش 375.2 میلیارد تومان رسیده که 6 درصد کمتر از دوره مشابه قبلی است. میانگین نرخ فروش محصولات در فروش داخلی 37 درصد افزایش و در بخش صادرات 22 درصد کاهش داشته است. 

مقدار فروش داخلی افت 33 درصدی داشته و مقدار فروش صادراتی کاهش 6 درصدی را نشان می‌دهد. درآمد صادراتی با رقم 172.3 میلیارد تومان  5 درصد کمتر از دوره مشابه قبلی بوده است. 

1401-11-04 10_35_15-فالوم - Excel (Product Activation Failed)

ارسال نظر

تازه ها