کد خبر 134870

افزایش سرمایه پنج شرکت بهمن دیزل، گروه صنعتی بوتان، پالایش نفت شیراز، تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا و قند مرودشت در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، افزایش سرمایه پنج شرکت زیر نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

بهمن دیزل «خدیزل»: بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/04/20 افزایش سرمایه 111 درصدی شرکت از مبلغ 800 میلیارد تومان به‌مبلغ 1690 میلیارد تومان از محل سود انباشته در تاریخ  1401/04/20 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. 

 

گروه صنعتی بوتان «لبوتان»: بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/03/02 افزایش سرمایه 225 درصدی شرکت از مبلغ 70.1 میلیارد تومان به‌مبلغ 250 میلیارد تومان از محل سود انباشته در تاریخ  1401/05/01 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. 

 

پالایش نفت شیراز «شراز»: بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/01/18 افزایش سرمایه 968 درصدی شرکت از مبلغ 102.7 میلیارد تومان به‌مبلغ 1100 میلیارد تومان از محل سود انباشته و اندوخته در تاریخ 1401/04/26 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. 

 

قند مرودشت «قمرو»: بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/03/22 افزایش سرمایه 150 درصدی شرکت از مبلغ 40 میلیارد تومان به‌مبلغ 100 میلیارد تومان از محل سود انباشته در تاریخ 1401/04/15 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. 

 

 تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا «کتوکا»: بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/09/02 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/10/07 افزایش سرمایه 47 درصدی شرکت از مبلغ 77 میلیارد تومان به‌مبلغ 113 میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی در تاریخ 1401/04/30 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها