کد خبر 114617

با توجه به عرضه اولیه شـرکت مجتمـع جهـان فـولاد سـیرجان در روز چهارشنبه هفته جاری در ادامه به بررسی جایگاه این شرکت در صنعت و عملکرد آن پرداخته‌ایم.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، امـروزه، یکـی از اساسـی‌ترین پایه‌های اقتصـادی کشـورهای جهـان را صنایـع آهـن و فـولاد تشـکیل داده و تولیـد و مصـرف فـولاد یکـی از شـاخصهای اصلـی توسـعه یافتگـی کشـورها و جوامـع بـه شـمار می‌آید. افزایـش مصـرف فـولاد، افزایـش  تولیـد و رقابتـی شـدن بـازار را بـه همـراه داشـته و تولیدکننـدگان را بـه آن داشـته تـا بـا بـالا بـردن بهـرهوری و اسـتفاده از امکانـات موجـود سـهم بیشـتری از بـازار را بـه خـود اختصـاص دهنـد. در سـند چشـمانداز نیـز کـه بـا هـدف هدایـت ایـران بـه سـمت کشـوری توسـعه یافته بـا جایـگاه اول اقتصـادی، علمـی و فنـاوری در سـطح منطقـه تدویـن شـده، افزایـش تولیـد ایـن کالای اسـتراتژیک مـورد توجـه خـاص قـرار گرفتـه و دسـتیابی بـه ظرفیـت تولیـد ۵۵ میلیـون تـن فـولاد بـه عنـوان یـک هـدف مهـم عنـوان شـده اسـت. 

در حـال حاضـر فـولاد سـهم ۲.۵ درصـدی از تجـارت جهانـی را بـه خـود اختصـاص میدهـد و تولیـد آن در جهـان بالـغ بـر یـک میلیـارد و نهصـد میلیـون تـن اسـت. ایـن میـزان در مقایسـه بـا تقاضـای جهانـی فـولاد هنـوز جـای رشـد دارد و بـا فـرض حفـظ رونـد کنونـی میـزان تولیـد و تقاضـای آن در پایـان سـال ۱۴۰۴ شمسی یا ۲۰۲۵ میلادی بـه بیـش از دو میلیـارد و صـد میلیـون تـن میرسـد. لـذا، افزایـش تولیـد فـولاد دارای توجیـه اقتصـادی اسـت.

در ادامه با بررسی یک شرکت فولادی که در روز چهارشنبه ۱۷/۶/۱۴۰۰ عرضه اولیه می‌شود میخواهیم نتیجه گیری بهتری از این داشته باشیم که آیا سهام این شرکت ارزش خرید دارد یا خیر.

 

معرفی شرکت

شـرکت مجتمـع جهـان فـولاد سـیرجان (سـهامی عـام) فعالیـت خـود را در زمینـه تولیـد محصـولات فـولادی از جملـه آهـن اسـفنجی بـا ظرفیـت سـالانه یـک میلیـون تـن آغـاز نمـوده اسـت. بـا توجـه بـه موقعیـت مکانـی و نزدیکـی بـه مجتمـع سـنگ آهـن گلگهـر، قـرار داشـتن در مرکـز اتصـال شـاه راه هـای ارتباطـی جـاده ای چهـار اسـتان و همچنیـن نزدیـک بـودن بـه آبهـای آزاد خلیـج فـارس، وجـود راه آهـن سراسـری و منطقـه ویـژه آزاد تجـاری و اقتصـادی، یکـی از توجیـه پذیرتریـن مناطـق کشـور جهـت سـرمایه گـذاری و احـداث کارخانههـای مـادر در زمینـه مـس، آهـن، سـنگهای معدنـی و سـاختمانی و مهمتـر از همـه فـولاد و صنایـع فولادسـازی و تهیـه کنسـانتره سـنگ آهـن و گندلهسـازی، کارخانـه احیـاء مسـتقیم، شـمش فـولادی و ... بـوده و بـا توجـه بـه زیرسـاختهای موجـود از بابـت دسترسـی بـه بازارهـای داخلـی و خارجـی چـه از نظـر تأمیـن مـواد اولیـه و چـه در زمینـه فـروش محصـولات هیچگونـه محدودیـت و نگرانـی نـدارد.

ایـن شـرکت بـا داشـتن پتانسـیلهای بـالا از نظـر تخصـص، تجربـه، شـرایط مناسـب منطقـه ای و دارا بـودن ذخائـر عظیـم

سـنگ آهـن، در آینـده بـه عنـوان یکـی از قطبهـای اصلـی تولیـد فـولاد در ایـران و در خاورمیانـه شـناخته خواهـد شـد.

 

محصولات شرکت و روند تولید محصولات در حال حاضر

آهن اسفنجی (محصول کارخانه احیاء مستقیم): ظرفیت اسمی سالیانه ۹۰۰ هزار تن در سه شیفت

بریکت سرد (محصول کارخانه بریکت سازی): ظرفیت اسمی سالیانه ۵۴ هزار تن در سه شیفت

شمش فولاد بیلت (محصول کارخانه ذوب و ریخته‌گری): ظرفیت اسمی سالیانه ۱ میلیون تن در سه شیفت

میلگرد آجدار (محصول کارخانه نورد بردسیر): ظرفیت اسمی سالیانه ۳۳۰ هزار تن در دو شیفت

گازهای صنعتی(محصول کارخانه اکسیژن): ظرفیت اسمی سالیانه ۲۵ هزار تن در یک شیفت

شرکت در سال ۹۹ قادر به کسب سهم ۳ درصدی و دریافت رتبه نهم در تولید آهن اسفنجی، کسب سهم ۳ درصدی و دریافت رتبه هشتم در تولید شمش فولادی و کسب سهم ۷ درصدی و دریافت رتبه ششم در تولید میلگرد در کشور شود.

 

بررسی عملکرد سال مالی ۹۹ و دوره ٣ ماهه منتهى به ٣١ خرداد ١٤٠٠

فجهان در سال مالی ۹۹ با رشد ۲۰۰ درصدی نسبت به سال قبل قادر به کسب درآمد عملیاتی ۶۷۴۲ میلیارد تومانی با بهای تمام شده ۴۴۴۹ میلیارد تومان شده است. 

سودناخالص و سودعملیاتی شرکت به ترتیب با رشد ۴۹۰ و ۵۳۷ درصدی به ۲۲۹۳ و ۲۱۵۱ میلیارد تومان رسیده‌اند.

شرکت در این سال مالی ۱۶۴۲ میلیارد تومان سودخالص شناسایی کرده است که نزدیک به ۷۰۰ درصد جهش در مقایسه با سال قبل داشته است.

با توجه به افزایش سرمایه شرکت از ۸۵۰ میلیارد تومان به ۴۰۰۰ میلیارد تومان سود شناسایی شده به ازای هر سهم به ۴۱۱ ریال رسیده است. 

 

در سه ماهه اول سال مالى جارى نیز درآمد عملیاتى با افزایش ٢٦٠ درصدى نسبت به دوره مشابه سال قبل به ٢٨١٢ میلیارد تومان رسیده است.

سودناخالص، سودعملیاتى و سود خالص شرکت در این دوره مالى به ترتیب به ٨١٤، ٧٧٠ و ٧٦٧ میلیارد تومان رسیده‌اند که افزایش ۲۸۹، ۳۰۲ و ۹۴۳ درصدی داشته‌اند.

سود شناسایی شده به ازای هر سهم نیز ۱۹۲ ریال بوده است.

در این دوره شرکت قادر به تولید ۲۵۲٫۰۴۵ تن آهن اسفنجی و نرمه، ۲۶۰٫۳۵۰ تن شمش فولادی، ۵۹٫۹۰۶ تن میلگرد، ۲۵٫۳۱۱ تن گازهای صنعتی و ۴٫۶۶۸ تن بریکت بوده، که به صورت میانگین ۲۲ درصد از برنامه سال را پوشش داده است.

 

ارسال نظر

تازه ها