کد خبر 104042

شرکت صنایع آذر آب از دریافت مجوز افزایش سرمایه 1115 درصدی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد،  سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ١١١۵ درصدی شرکت صنایع آذر آب از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را صادر کرد. شایان ذکر است شرکت همچنین می تواند مبلغ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی طبقه زمین به میزان ۵۵۵ر٧٢٧ر١٠ میلیون ریال را تصویب و کل مبلغ افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی طبقه ساختمان به مبلغ ٨۴۶ر۴۶٩ر۶ میلیون ریال را در اختیار هیئت مدیره قرار دهد تا پس از رفع موارد مطرح شده در مجوز افزایش سرمایه، با در نظر گرفتن مفاد تبصرة ١ اصلاحیة مادة ١٠ آیین‌نامة اجرایی تبصرة ١ مادة ١۴٩ قانون مالیات‌های مستقیم، اقدام به انجام افزایش سرمایه از این محل نماید.

 

ارسال نظر

تازه ها