کد خبر 150260

کاهش حد نصاب سهام در صندوق های درامد ثابت به ۱۰ درصد

طبق آخرین ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار حد نصاب سهام در صندوق های فیکس از ۱۵ به ۱۰ کاهش یافت و برای اعمال آن ۳ ماه به صندوق های فیکس اینکامی مهلت داده شد.

کاهش حد نصاب سهام در صندوق های درامد ثابت به ۱۰ درصد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، طبق آخرین ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار حد نصاب سهام در صندوق های فیکس از 15 به 10 کاهش یافت و برای اعمال آن 3 ماه به صندوق های فیکس اینکامی مهلت داده شد.

متن این ابلاغیه به شرح زیر می باشد:

  به اطلاع میرسانده مطابق بند 1 هشتصد و شصت و ششمین صورتجلسة هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حد نصاب سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح ذیل اصلاح گردید 
-1 سقف سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام، واحدهای سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری و گواهی سپرده "کالایی توسط صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت حداکثر 10 درصد از ارزش کل داراییهای صندوق میباشد 
-2- سقف سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری مجاز از حداکثر 5% از کل داراییهای صندوق و تا سقف 30٪ از تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران صندوق سرمایه پذیر به حداکثر 10% از کل داراییهای صندوق و تا سقف 15٪ از تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران صندوق سرمایه پذیر تغییر یافت صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت میتوانند حداکثر به میزان سه درصد از ارزش کل داراییهای صندوق را به سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری نزد یک صندوق اختصاص دهند. 
مزید استحضار کلیه صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت که در تاریخ ابلاغ این مصوبه نصاب بندهای 1 و 2 این ابلاغیه و نصابهای بندهای 2 تا 4 ابلاغیه شماره 12020245 مورخ 1401/12/02 را نقض نموده اند ملزم هستند ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت تدریجی و مستمر نسبت به رعایت نصابهای مذکور اقدام نمایند.

14020205122016633274619710

ارسال نظر

تازه ها