کد خبر 140814

زمان انتشار اوراق اختیار فروش تبعی ۴هزار میلیاردی

هادی علی‌پور مدیر تسویه اوراق بهادار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از آغاز فرایند اعمال اوراق اختیار فروش تبعی ۴۰هزار میلیارد ریالی با هدف تأمین مالی خبر داد.

زمان انتشار اوراق اختیار فروش تبعی ۴هزار میلیاردی

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، هادی علی‌پور در خصوص فرایند اعمال اوراق اختیار فروش تبعی 40هزار میلیارد ریالی با هدف تأمین مالی اظهار داشت: با توجه به سررسید اوراق اختیار فروش تبعی (با هدف تأمین مالی) در آبان و آذر ماه 1401، فرآیند اعمال و تسویه این اوراق آغاز شده است.

مدیر تسویه اوراق بهادار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه افزود: فرآیند اعمال این اوراق توسط کارگزاران فعال در بورس و فرابورس با جمع‌آوری درخواست اعمال از مشتریان خود آغاز و بعد از بررسی شرکت بورس تهران و یا شرکت فرابورس ایران درخواست اعمال برای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارسال می‌شود و پس از بررسی درخواست اعمال توسط سمات و کنترل تعداد اوراق قابل اعمال، محاسبات انجام و تسویه انجام می‌شود.

وی درباره فرآیند تسویه اوراق اختیار فروش تبعی گفت: فرآیند تسویه به دو روش نقدی و فیزیکی صورت می‌گیرد؛ در تسویه فیزیکی، سهم پایه به‌قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی توسط عرضه‌کننده خریداری می‌شود و در تسویه نقدی مابه‌التفاوت قیمت اعمال و قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید به‌صورت نقدی در صورت توافق طرفین به دارنده اوراق اختیار فروش تبعی پرداخت می‌شود.

مدیر تسویه اوراق بهادار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نماد‌های اختیار فروش تبعی را که در آبان و  آذر ماه 1401 سررسید می‌شوند، «هخود 108، هفولا 108، هفملی 108، هفارس 108، هصادر 108، هتران 108، هشپنا 108، هبندر 108؛ هساپا 108، هصیکو 108، هتجار 108، هخابر 108، همراه 108، ظخود108 ، ظفولا 108، ظفملی 108، ظفارس 108، ظصادر 108، ظتران 108، ظصیکو 108، ظشپنا 108، ظبندر 108، ظساپا 108، ظتجار 109، ظخابر 109 و ظمراه 109» اعلام کرد.

ارسال نظر

تازه ها