کارشناس بازار سرمایه گفت: تا زمانی که نااطمینانی بر فضای بازار سرمایه حاکم باشد، رغبت زیادی برای خرید سهم وجود نخواهد…