گرچه بازار سرمایه پس از یک روند صعودی سه ماهه، دوباره به مدار منفی برگشته است اما برخی از تحلیلگران بازار، نیمه دوم…