تایرسازان جزو اولین صنایعی بودند که نخستین مصوبه صادراتی دولت سیزدهم را در همان هفته اول استقرار هیات دولت از آنِ خود…