سلول های بنیادی
  • یک روزنامه فرانسوی گزارش داده که میشائیل شوماخر با استفاده از سلول های بنیادی در فرانسه، به هوش آمده است.

  • دانشمندان موفق شدند سلول عامل سرطان را کشف کنند. به گفته‌ی آنها این «سلول منشاء» عامل اصلی سرطان به شمار می‌رود و سرمنشاء پیدایش انواع سرطان به شمار می‌رود.

  • شرکت گروه دارویی برکت از افزوده شدن یک کارخانه سلول های بنیادی به زیرمجموعه برکت خبر داد.

تازه ها

element('newsstudios/FRONT_L'); ?>