دکتر علیرضا پاکدین
رئیس بازار سرمایه تامین سرمایه کاردان
دکتر علیرضا پاکدین