آدنا طروسیان
نرخ ارز، تعیین کننده جهت بازار
آدنا طروسیان