علی تیموری شندی
همه جانبه و پرپتانسیل
علی  تیموری شندی