شایان کرمی
بازار آتی سکه فرصتی برای پوشش ریسک
شایان  کرمی