کامران ندری
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی
کامران ندری