محسن ایلچی
مدیر مسئول نشریه سهامدار
محسن  ایلچی

مقالات

  • شمار حلقه‌های مفقوده در بازار سرمایه کم نیست. بازار سرمایه کشور در حالی در مسیر توسعه فیزیکی، ابزاری، فرهنگی، ساختاری، اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته است که الزاما از تمامی‌ ابزارهای شتاب‌دهنده در فرآیند رشد و توسعه بهره‌برداری نمی‌کند.