علی عالی زاده
معاون تامین مالی شرکت تامین سرمایه بانک ملت
علی  عالی زاده