علیرضا ناصرپور
مدیر مشتقه بورس کالای ایران
علیرضا ناصرپور