بهروز عباس زاده
کارشناس بازار سرمایه
بهروز عباس زاده