سخنگوی وزارت بهداشت

سخنگوی وزارت بهداشت گفته است تمامی شرکت های دارویی ارز دولتی می گیرند و هرگونه افزایش قیمت تخلف آشکار است و مردم از…

تازه ها