صنف مرغداران دلیل گرانی مرغ را گران شدن قیمت گوشت و تقاضای آن برای به سمت مرغ روانه شد و باعث افزایش قیمت مرغ شد.

تازه ها