نماینده کشور گینه بیسائو با رفتار جوانمردانه در مسابقات دو و میدانی تحسین تماشاگران و فدراسیون جهانی را برانگیخت.

تازه ها