رئیس شورای عالی استان‌ها در همایش چهار دهه طرح‌های توسعه‌ شهری عنوان کرد

رئیس شورای عالی استان ها گفت: بخش عمده نابسامانی و به هم ریختگی و به عبارت دقیق تر ناسازوارگی سیما و منظر کنونی تهران…

تازه ها