کد خبر 32680

یکی از مهم‌ترین تغییرات در یک سال اخیر افزایش قیمت مسکن بوده است. طبق گفته بانک مرکزی ایران قیمت مسکن نسبت به یکسال گذشته 91 درصد افزایش قیمت داشته است.

تیم اقتصادی با اقتصاد در این گزارش تصمیم دارد افزایش قیمت مسکن را در مناطق مختلف مورد بررسی قرار دهد.

در آبان‌ماه سال 1397 بانک مرکزی ایران با انتشار گزارشی میانگین قیمت خرید و فروش یک متر مربع مسکن در شهر تهران را 9  میلیون و 100 هزار و 800 تومان اعلام کرد. این مبلغ در ماه گذشته 8 میلیون و 600 هزار و 100 تومان اعلام شده بود و در فروردین ماه 1397 متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران 5 میلیون و 500 هزار و 300 تومان بود. با توجه به این داده‌ها قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران در آبان‌ماه نسبت به ماه گذشته5.82 درصد افزایش قیمت و نسبت به فروردین ماه سال 1397 56.35 درصد افزایش قیمت داشته است.

 

منطقه

متوسط قیمت آبان ماه 97

متوسط قیمت مهرماه 97

متوسط قیمت فروردین ماه 97

متوسط قیمت آبان ماه 96

منطقه 1

19,629,700

18,768,500

11,639,000

10,272,100

منطقه 2

14,287,300

13,684,400

8,690,700

7,235,700

منطقه 3

17,074,000

15,868,400

10,526,500

8,459,600

منطقه 4

9,965,100

9,306,100

5,880,600

5,078,700

منطقه 5

11,533,900

11,126,600

7,154,700

5,647,600

منطقه 6

12,592,200

11,610,200

7,765,100

6,505,700

منطقه 7

8,283,600

8,072,800

4,999,300

4,575,300

منطقه 8

8,998,300

8,125,800

4,960,500

4,635,000

منطقه 9

6,745,100

5,992,700

3,786,400

3,197,100

منطقه 10

6,139,900

5,835,800

3,344,800

3,147,200

منطقه 11

5,987,700

5,460,600

3,746,200

3,526,400

منطقه 12

4,897,400

4,405,700

3,713,600

3,296,800

منطقه 13

8,738,800

8,000,400

4,900,300

4,322,700

منطقه 14

6,906,300

6,374,800

3,900,200

3,694,800

منطقه 15

5,090,200

4,802,600

3,196,300

2,868,400

منطقه 16

4,657,200

4,493,300

2,902,200

2,766,100

منطقه 17

4,576,800

3,947,100

2,715,300

2,534,400

منطقه 18

4,141,700

3,614,700

2,642,800

2,369,800

منطقه 19

4,088,000

4,211,000

2,712,900

2,757,600

منطقه 20

4,605,800

4,005,400

3,023,900

2,647,900

منطقه 21

6,678,200

6,275,000

4,119,200

3,396,300

منطقه 22

9,001,200

7,973,100

4,692,000

4,417,800

متوسط

9,179,400

8,610,900

5,528,000

4,889,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قف

افزایش متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در یک سال گذشته به گفته ی بانک مرکزی 91 درصد بوده است، اما طبق بررسی‌های ما، این 91 درصد فقط در منطقه 1 تهران بوده است و در دیگر مناطق تهران شاهد افزایش قیمت 110 درصدی بوده‌ایم.

درصد افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته

منطقه

متوسط قیمت آبان ماه 97

متوسط قیمت آبان ماه 96

درصد تغییرات

منطقه 1

19,629,700

10,272,100

91.10

منطقه 2

14,287,300

7,235,700

97.46

منطقه 3

17,074,000

8,459,600

101.83

منطقه 4

9,965,100

5,078,700

96.21

منطقه 5

11,533,900

5,647,600

104.23

منطقه 6

12,592,200

6,505,700

93.56

منطقه 7

8,283,600

4,575,300

81.05

منطقه 8

8,998,300

4,635,000

94.14

منطقه 9

6,745,100

3,197,100

110.98

منطقه 10

6,139,900

3,147,200

95.09

منطقه 11

5,987,700

3,526,400

69.80

منطقه 12

4,897,400

3,296,800

48.55

منطقه 13

8,738,800

4,322,700

102.16

منطقه 14

6,906,300

3,694,800

86.92

منطقه 15

5,090,200

2,868,400

77.46

منطقه 16

4,657,200

2,766,100

68.37

منطقه 17

4,576,800

2,534,400

80.59

منطقه 18

4,141,700

2,369,800

74.77

منطقه 19

4,088,000

2,757,600

48.24

منطقه 20

4,605,800

2,647,900

73.94

منطقه 21

6,678,200

3,396,300

96.63

منطقه 22

9,001,200

4,417,800

103.75

متوسط

9,179,400

4,889,000

87.76

 

 

 

 

 

ثقق

ارسال نظر

تازه ها