بررسی آمارهای رشد قیمتی سه بازار رقیب نشان می دهد که بازار مسکن نسبت به دو بازار سکه و ارز حدود 84 درصد عقب مانده است.

تازه ها