آمار منتشر شده بانک مرکزی نشان دهنده این موضوع است که 25.9 درصد از خانوارهای ایرانی در ساختمان های مسکونی استیجاری…

تازه ها