معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

معاون وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد افزایش 20 میلیون تومانی وام نوسازی بافت فرسوده با سود 9 درصد یا 18 درصد خبر داد.

تازه ها