کد خبر 80177

با گذشت نزدیک به نود روز از تغییر قیمت بنزین در کشور، میتوان نتایج حاصله از این تغییر را با فنون علمی و آماری مورد مداقه قرار داد. افزایش قیمت بنزین در آبان ماه سال جاری، بسیاری از شاخصهای اقتصادی در کشور را متأثر کرده که بررسی آنها میتواند ارزیابی دقیقی برای اتخاذ این سیاست می باشد.

4

دانلود فایل
ارسال نظر

تازه ها