رئیس جمهور آمریکا با انتقاد مجدد از سیاست انقباضی فدرال رزرو آمریکا باعث شد که بارهای هسام روز جمعه دوباره منفی شوند.

تازه ها