روز سه شنبه نمایشگاه کتاب تهران با سخنرانی رئیس جمهور در کتابخانه ملی ایران افتتاح خواهد شد.

تازه ها