کد خبر 99391

طبق الاعیه منتشر شده از وگردش، این شرکت افزایش سرمایه خود را ثبت کرد.

به گزارش پایگاه خبری باقتصاد، با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز 068 مورخ 1393/05/12و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1399/04/28 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 6,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 15,000,000 میلیون ریال  ، تعداد 8,473,648,825 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 526,351,175 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.

 

ارسال نظر

تازه ها