کد خبر 97441

بانک صادرات ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان مهر از محل سود تسهیلات خود 26,933,906 میلیون ریال درآمد داشته و مبلغ 19,203,184 میلیون ریال سود سپرده پرداخت نموده است که حاکی از تراز مثبت %40 در مهرماه است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛بانک صادرات ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 از محل سود تسهیلات خود 26,933,906 میلیون ریال درآمد داشته و مبلغ 19,203,184 میلیون ریال سود سپرده پرداخت نموده است.

بانک در این ماه تراز مثبت %40 را ثبت نموده است.

وبصادر با سرمایه ثبت شده 175,353,972 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 از محل سود تسهیلات مبلغ 145,983,914 میلیون ریال درآمد داشته و مبلغ 123,664,777 میلیون ریال سود سپرده پرداخت نموده است.

بانک طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت %18 را ثبت نموده است.

 

ارسال نظر

تازه ها