کد خبر 7591

شرکت دارو سازی دکتر عبیدی که با سرمایه 67200 میلیارد ریالی در بورس تهران حضور دارد، صورت های مالی 9 ماهه حسابرسی شده خود برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 96 را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری" با اقتصاد"، در حالی که این شرکت در 9 ماهه ابتدایی سال گذشته 1409 ریال سود خالص به ازای هر سهم محقق کرده بود، در 9 ماهه ابتدایی امسال با تعدیل منفی 21 درصدی تنها توانسته 1113 ریال سود شناسایی کند.

بر این اساس درآمدهای عملیاتی این شرکت با افزایش 33 درصد ، رقم 401109 میلیارد ریال، سود ناخاص با افزایش 36 درصدی، رقم 249662 میلیارد ریال و سود عملیاتی با افزایش 24درصدی رقم 132734 میلیارد ریال گزارش شده است.

از نکات جالب در صورت سود و زیان این شرکت، شناسایی زیان 375 ریالی در خصوص درآمدهای غیر عملیاتی می باشد گرچه این رقم نسبت به سال گذشته با کاهش 16 درصدی همراه بوده و این رقم در دوره قبلی 445 ریال گزارش شده بود.

سود خالص نیز با افزایش 44 درصدی رقم 74798 میلیارد ریال ثبت شده است. 

در تراز نامه این شرکت نیز دارایی های  جاری با افزایش 25 درصدی، رقم 377218 میلیارد ریال گزارش شده است و دارایی های غیر جاری نیز با افزایش 7 درصدی رقم 72984 میلیارد ریال را نشان می دهد.

دریافتنی های تجاری این شرکت در این مدت با افزایش 48 درصدی همراه بوده و رقم 233562 میلیارد ریال را نشان می دهد،دریافتنی های غیر تجاری با افزایش 14 درصدی ، رقم 6401 میلیارد ریال و  موجودی مواد و کالا با افزایش 8 درصدی ، رقم 110839میلیارد ریال، پیش پرداخت ها و سفارشات با افزایش 59 درصدی رقم 16944 میلیارد ریال را نشان می دهد.

در بخش دارایی های غیر جاری نیز دارایی های ثابت نامشهود رشد 59 درصدی و دارایی های ثابت مشهود افزایش 7 درصدی را نشان می دهد.

درسمت بدهی ها نیز پرداختنی های تجاری، افزایش 25 درصدی، پرداختنی های غیر تجاری کاهش 51 درصدی، مالیات پرداختی افزایش 41 درصدی و سود سهام پرداختی نیز افزایش 368 درصدی را نشان می دهد و بر این اساس بدهی های جاری با افزایش 4 درصدی ، رقم 231134 میلیارد ریال را نشان می دهد.

بدهی های غیر جاری نیز در حالی با افزایش 26 درصدی رقم 13519 میلیارد ریال را نشان می دهد که ذخیره مزایایی پاین خدمت کارکنان با رشد 39 درصدی رقم 13519 میلیارد ریال گزارش شده است.

در مجموع دارایی ها با افزایش 22 درصدی و ثبت رقم 450203 میلیارد ریال ، در مثابل بدهی های  این شرکت با رقم 244653 میلیارد ریال قرار دارد.

 

ارسال نظر

تازه ها