کد خبر 72930

گزارش آبان ماه اوره سازان بررسی شد

گزارش آبان ماه شرکت‌های اوره ساز نشان داده است درآمد پتروشیمی شیراز در آبان ماه نسبت به مهر ماه افزایش یافت اما درآمد پتروشیمی خزاسان، کرمانشاه و پردیس کاهش یافت.

افزایش صادرات اوره در آبان ماه منجر به رشد درآمد شیراز شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، پتروشیمی شیراز در آبان ماه با فروش 220 هزار تنی محصولات درآمد 421 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 درآمد 2.5 هزار میلیارد تومانی ساخته است.

درآمد آبان ماه شیراز نسبت به مهر ماه افزایش یافته است. درآمد آبان ماه شیراز نسبت به مهر ماه رشد 12 درصدی  (معادل افزایش 47 میلیارد تومانی) داشته است که دلیل اصلی افزایش درآمد شیراز به دلیل ازایش مقدار فروش شرکت است. اوره صادراتی محصول اصلی شیراز است که در مهر ماه 110 هزار تن فروش داشته اما در مهر ماه مقدار فروش اوره صادراتی به 154 هزار تن رسیده است.

درآمد تجمیعی شیراز در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 با رشد 55 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2.5 هزار میلیارد تومان رسیده است. که افزایش مقدار و نرخ فروش به افزایش درآمد شیراز کمک کرده است.

شیراز برای سال مالی 98 مقدار فروش 2 میلیون تنی را پیش بینی کرده است که با فروش 1.3 میلیون تنی، توانسته است67% از مقدار فروش برآوردی را پوشش دهد.

 

خراسان در 84 درصد از درآمد پیش بینی شده را عملیاتی کرد

پتروشیمی خراسان در آبان ماه با فروش 37.5 هزار تنی محصولات درآمد 107 میلیارد تومانی ساخته است همچنین در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 درآمد 916 میلیارد تومانی ساخته است که 84% از درآمد برآوردی را پوشش داده است.

خراسان در آبان ماه نسبت به مهر ماه درآمد کمتری ساخته است. درآمد آبان ماه خراسان با کاهش 11 درصدی (معادل کاهش 13 میلیاردی) نسبت به مهر ماه به 107 میلیارد تومان رسیده است. کاهش درآمد به دلیل کاهش مقدار فروش و همچنین کاهش نرخ فروش محصولات رقم خورده است. به طور مثال در مهر ماه 15 هزار تن اوره حمایتی به نرخ 1.7 میلیون تومان به ازای هر تن به فروش رسیده است که در آبان ماه به 26 تن رسیده و نرخ فروش آن به 1.5 میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است.

درآمد تجمیعی خراسان در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 با رشد 85 درصدی (معادل افزایش 422 میلیاردی) نسبت به مدت مشابه سال قبل به 916 میلیارد تومان رسیده است.

خراسان برای سال مالی 98 درآمد یک هزار میلیارد تومانی پیش بینی کرده است که با ساخت درآمد 916 میلیارد تومانی طی 8 ماه توانسته است 84% از درآمد پیش بینی شده را عملیاتی نماید.

 

کاهش درآمد کرماشا در آبان ماه

پتروشیمی کرمانشاه در آبان ماه درآمد 95 میلیارد تومانی ساخته است و در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 درآمد 816 میلیارد تومانی رقم زده است.

درآمد آبان ماه نسبت به مهر ماه کاهش داشته است. کرماشا در مهر ماه درآمد 105 میلیاردی ساخت اما در آبان ماه با کاهش 10 میلیاردی، درآمد 95 میلیارد تومانی ساخته است. اوره صادراتی مهمترین محصول کرماشا است. علی رغم افزایش نرخ فروش این محصول به دلیل کاهش مقدار فروش اوره صادراتی و کاهش مقدار فروش اوره کشاورزی موجب شده است درآمد آبان ماه کرماشا نسبت به مهر ماه کاهش یابد.

کرماشا درآمد تجمیعی 816 میلیارد تومانی در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 ساخته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 72 درصدی (معادل افزایش 342 میلیاردی) داشته است که در پی افزایش مقدار فروش و همچنین افزایش نرخ فروش محصولات روی داده است.

کرماشا برای سا مالی 98 مقدار فروش 717 هزار تنی را پیش بینی کرده است که با فروش 418 هزارتنی در دوره 8 ماهه توانسته است 58% از مقدار فروش پیش بینی شده را پوشش دهد.

 

افت درآمد آبان ماه شپدیس

پتروشیمی پردیس در آبان ماه با فروش آمونیاک و اوره در بازار داخلی و صادراتی درآمد 421 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین درآمد تجمیعی شپدیس در دوره 2 ماهه منتهب به آبان 98 مبلغ یک هزار میلیارد تومان سا. (سال مالی شپدیس 31 شهریور ماه است).

درآمد آبان ماه شپدیس نسبت به مهر ماه کاهش 31 درصدی (معادل کاهش 193 میلیاردی) داشته است که به دلیل کاهش مقدار فروش رقم خورده است. همچنین نرخ فروش اوره صنعتی در بازار داخل و صادراتی با اندکی کاهش همراه است که منجر به کاهش درآمد آبان ماه شده است.

درآمد تجمیعی پتروشیمی پردیس در دوره 2 ماهه منتهی به آبان 98 درآمد یک هزار میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 34 درصدی (معادل افزایش 265 میلیاردی) داشته است. افزایش مقدار فروش و همچنین افزایش نرخ فروش اوره صنعتی در بازار داخل و صادراتی موجب افزایش درآمد شپدیس شده است.

شپدیس برای سال مالی منتهی به شهریور 99 مقدار فروش 3 میلیون تنی پیش بینی کرده است که با فروش 483 هزار تن در دو ماه توانسته است 16% از مقدار فروش پیش بینی شده را برآورده نماید.

 

ارسال نظر

تازه ها