کد خبر 72579

بساما در گزارش آبان ماه خبر داد

حق بیمه صادره بیمه سامان در آبان ماه نسبت به مهر ماه 21 میلیارد تومان کاهش یافت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، بیمه سامان با تمرکز بر روی بیمه زندگی اندوخته دار و بیمه درمانی، در آبان ماه مبلغ 83 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده است که  از این مقدار، مبلغ 31 میلیارد تومان مربوط به بیمه زندگی اندوخته دار و مبلغ 20 میلیارد تومان مربوط به بیمه درمانی است.

همچنین بیمه سامان در آبان ماه مبلغ 45 میلیارد تومان خسارت پرداخت نموده است که عمده خسارت پرداختی بیمه سامان مربوط به بیمه درمانی، بیمه باربری و بیمه زندگی اندوخته دار است. مبلغ 22.3 میلیارد تومان خسارت پرداختی مربوط به بیمه درمانی و 7 میلیارد تومان مربوط به بیمه بابری و 6 میلیارد تومان مربوط به بیمه زندگی اندوخته دار است.

بساما در آبان ماه 83 میلیارد حق بیمه صادر کرد

حق بیمه صادره بساما در آبان ماه نسبت به مهر ماه کاهش یافته است. بساما در مهر ماه 104 میلیارد تومان حق بیمه صادره کرده است اما در آبان ماه حق بیمه صادره بساما به 83 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین حق بیمه صادره بساما در آبان ماه نسبت به مهر ماه 20% (معادل کاهش 21 میلیارد تومان) کاهش یافته است.

همچنین کاهش حق بیمه صادره در آبان ماه منجر شده است میانگین حق بیمه صادره بساما در دوره 8 ماهه کاهش 2 میلیاردی نسبت به دوره 7 ماهه داشته باشد و به 97 میلیارد تومان برسد.

 

افزایش 400 میلیونی پرداخت خسارت بساما در آبان ماه

خسارت پرداختی بساما در آبان ماه نسبت به مهر ماه افزایش یافته است. بساما در مهر ماه 44 میلیارد و 800 میلیون تومان خسارت پرداخت کرده است اما در آبان ماه خسارت پرداختی بساما بابه 45 میلیارد و 200 میلیون تومان رسیده است.

بنابراین خسارت پرداختی بساما در آبان ماه نسبت به مهر ماه مبلغ 400 میلیون تومان افزایش یافته است  که موجب شده است میانگین خسارت پرداختی بساما به 44 میلیارد و 372 میلیون تومان برسد.

 

نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه صادره بساما به 55% رسید

با توجه به کاهش حق بیمه صادره و افزایش خسارت پرداختی، نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه صادره در آبان ماه نسبت به مهر ماه افزایش یافته است. این نسبت از 43% در مهر ماه به 55% در آبان ماه رسیده است. بنابراین افزایش 12 درصدی را در آبان ماه تجربه کرده است. افزایش نسبت خسارت پرداختی نشان می‌دهد نسبت به درآمدها، خسارت بساما افزایش یافته است و یا به عبارت ریسک عملیاتی بساما افزایش یافته است.

 

حق بیمه صادره تجمیعی بساما به 775 میلیارد تومان رسید/خسارت پرداختی نیز به 355 میلیارد تومان

بساما در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 حق بیمه 775 میلیارد تومانی صادر کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حق بیمه صادره تجمیعی رشد 30 درصدی  (معادل افزایش 181 میلیارد تومان) داشته است.

همچنینی بساما در این دوره 8 ماهه مبلغ 355 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است که مبلغ خسارت پرداختی رشد 31 درصدی (معادل افزایش 85 میلیارد تومان) داشته است.

بنابراین در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حق بیمه صادره بیشتری صادره شده است و همچنین خسارت پرداختی بیشتری نیز پرداخت شده است اما رشد خسارت پرداختی اندکی بیشتر از رشد حق بیمه صادره بوده که این موضوع موجب شده است نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه صادره با اندکی رشد (0.4%) به 45.8% برسد.

 

ارسال نظر

تازه ها