کد خبر 70839

صورت مالی سکرد بررسی شد

سیمان کردستان در سال مالی منتهی به شهریور 98 سود خالص 17 میلیاردی تومالنی ساخته است اما به دلیل زیان انباشته سودی برای هر سهم شناسایی ننموده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، سیمان کردستان در سال مالی منتهی به شهریور 98 بیش از 826 هزار تن سیمان در بازار داخل و خارج به فروش رسانده است و درآمد 114 میلیارد تومانی ساخته است. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی سکرد 77 میلیارد تومان است. بنابراین سود ناخالص 37.4 میلیارد تومانی شناسایی کرده است.

کاهش در مقدار فروش و افزایش در نرخ فروش محصولات

مقدار فروش سیمان در بازار داخل و صادراتی در سال مالی منتهی به شهریور 98 نسبت به سال مالی گذشته کاهش داشته است. مقدار فروش در بازار داخل 9% کاهش یاقته است و در بازار صادراتی 3% کاهش یافته است. اما نرخ فروش محصولات در داخل و خارج افزایش داشته است. بالاترین میزان افزایش نرخ فروش مربوط به سیمان صادراتی است که 61% افزایش یافته است.

افزایش 152 درصدی در سود خالص سکرد

با توجه به افزایش نرخ فروش محصولات در بازار داخل و صادراتی درآمد سکرد افزایش یافته است. سکرد در سال مالی منتهی به شهریور 98 درآمد 115 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به سال مالی گذشته رشد 25 درصدی داشته است و بهای تمام شده نیز در این دوره با رشد 10 درصدی به 77 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین سود ناخالص سکرد با افزایش 73 درصدی به 37 میلیارد تومان رسیده است. سود عملیاتی نیز با رشد درآمد عملیاتی و همچنین رشد سایر درآمدهای عملیاتی افزایش 102 درصدی را رقم زده است و به 29 میلیارد تومان رسیده است.

سود خالص علی رغم افزایش قابل توجه در هزینه مالی که به 30 میلیارد تومان رسیده است رشد 152 درصدی داشته است. که دلیل اصلی افزایش چشمگیر سود خالص، به دلیل افزایش درآمد سرمایه‌گذاری ها و افزایش درآمدهای متفرقه روی داده است. سود خالص سکرد با رشد 152 درصدی به 17 میلیارد تومان رسیده است.

 اما به دلیل زیان انباشته 126 میلیارد تومانی سکرد قادر به شناسایی سود برای هر سهم نبوده و سود صفر ریالی برای هر سهم شناسایی کرده است. با این وجود زیان انباشته سکرد از 126 میلیارد تومان به 110 میلیارد تومان کاهش یافته است.

 

ارسال نظر

تازه ها