کد خبر 70747

گزارش مهر ماه پکویر نشان داد

درآمد کویر تایر در مهر ماه نسبت به شهریور ماه 35 میلیارد تومان کاهش یافته است.

شرکت کویر تایر در مهر ماه درآمد 35 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین در دوره 10 ماهه منتهی به مهر 98 درآمد تجمیعی 350 میلیارد تومانی ساخته است.

پکویر در مهر ماه درآمد 35 میلیارد تومانی ساخته است. درآمد مهر ماه پکویر نسبت به شهریور ماه کاهش 35 میلیارد تومانی داشته است. دلیل اصلی کاهش درامد مهر ماه نسبت به شهریور ماه کاهش قابل توجه در مقدار فروش تایر رادیال است. تایر رادیال محصول اصلی پکویر به شمار می‌رود.

پکویر در شهریور ماه 2.7 هزار تن تایر رادیال فروش داشته است مه در مهر ماه فروش تایر رادیال به 1.3 هزار تن رسیده است. بنابراین فروش تایر رادیال نزدیک به 1.5 هزارتن کاهش داشته است. از سوی دیگر نرخ فروش تایر رادیال در مهر ماه نسبت به شهریور ماه 315 هزار تومان کاهش یافته است که در نهایت منجر به کاهش درآمد مهر ماه نسبت به شهریور ماه رسیده است.

 

رشد 61 درصدی درآمد پکویر در دوره 10 ماهه سال مالی جاری نسبت به سال گذشته

میانگین درآمدی پکویر در دوره 9 ماهه منتهی به شهریور 98 درآمد 35 میلیاردی ساخته است. پکویر در مهر ماه همتراز با میانگین 9 ماهه درآمد ساخته است. درآمد تجمیعی پکویر در 10 ماه منتهی به مهر ماه 350 میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل درآمد پکویر 61 درصد افزایش یافته است.

 

جاماندگی 20 درصدی پکویر از درآمد برآوری

غگرجی برای سال مالی منتهی به آذر 98 درآمد 568 میلیارد تومانی پیش بینی کرده است که با ساخت درآمد 350 میلیاردی طی 10 ماه، توانسته است 61% از درآمد برآوردی را پوشش دهد. با توجه به اینکه 10 ماه از سال مالی می‌گذرد، انتظار می‌رود برای پوشش کامل درآمدی برآوردی 83% از درآمدی برآوردی را طی 10 ماه پوشش دهد بنابراین می‌توان گفت درآمد عملیاتی پکویر در 10 ماه نسبت به درآمد براوردی بیش از 20% جا مانده است.

 

پکویر در انتظار شناسایی سود خالص بیش از 2 میلیارد تومانی

پکویر در صورت مالی 6 ماهه منتهی به خرداد 98 زیان خالص 9.6 میلیارد تومانی شناسایی کرده است و در دوره 9 ماهه سود خالص 1.3 میلیارد تومانی ساخته است. بنابراین زیان خالص پکویر در دوره 9 ماهه مرتفع شده است. با توجه به میانگین درآمد 35 میلیاردی طی 10 ماه، انتظار می‌رود پکویر درآمد 420 میلیارد تومانی محقق نماید. که با توجه به درآمد 420 میلیاردی و حاشیه سود 0.5 درصدی، پیش بینی می‌شود پکویر سود خالص 2.1 میلیارد تومانی شناسایی نماید.

 

ارسال نظر

تازه ها