کد خبر 69270

گزارش مهر ماه غسالم، غگرجی، غپینو و غمینو بررسی شد

شرکت‌های غذایی تولید کننده انواع خوراکی در مهر به دلیل افزایش در مقدار فروش بالاتر از میانگین شش ماه اول درآمد ساختند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، بررسی گزارش مهر ماه شرکت سالمین، بیسکویت گرجی، صنعتی پارس مینو و سنایع غذایی پارس مینو شرق بررسی شده است که در مهر ماه نسبت به میانگین شش ماه اول درآمد بالاتری رقم زده‌اند. که افزایش درآمد چهار شرکت بررسی شده به طور عمده به دلیل افزایش مقداری فروش رقم خورده است.

غسالم در مهر فراتر از میانگین شش ماه اول عمل کرده است

شرکت سالمین (غسالم) در مهر ماه با فروش 3.8 هزار تن کیک، انواع بیسکویت و سایر محصولات درآمد 22 میلیارد تومانی رقم زده است. غسالم در دوره 7 ماهه منتهی به مهر 98 در مجموع 23.7 هزار تن فروش داشته است که از این میزان فروش درآمد 126 میلیارد تومانی رقم زده است. این در حالی است که غسالم در دوره دوره مشابه سال 97 درآمد 70 میلیارد تومانی ساخته است.

غسالم در مهر ماه درآمد 22 میلیارد تومانی رقم زده است. همچنین میانگین درآمدی غسالم در دوره شش ماهه اول سال 17 میلیارد تومان است. بنابراین غسالم در مهر ماه 5.5 میلیارد تومان فراتر از میانگین شش ماه اول درآمد ساخته است. دلیل افزایش درآمد مهر نسبت به میانگین 6 ماهه اول سال افزایش مقداری فروش شرکت است.

غسالم برای سال مالی 98 مقدار فروش 37.7 هزار تنی را پیش بینی کرده است که طی 7 ماه منتهی به مهر با فروش 23.7 هزار تنی، توانسته است 63% از مقدار فروش برآوردی را پوشش دهد.

 

افزایش درآمد مهر غگرجی در پی رشد مقداری و ریالی

بیسکویت گرجی (غگرجی)، در مهر ماه با فروش 1.7 هزار تنی بیسکویت ساده و سایر محصولات درآمد 25 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین غگرجی در دوره 7 ماهه منتهی به مهر 98 با فروش 9.1 هزار تنی محصولات درآمد 124 میلیاردی ساخته است. درآمدی 124 میلیاردی غگرجی در 7 ماه اول سال 98 در حالی رقم خورده است که در مدت مشابه سال گذشته غگرجی درآمد 36 میلیاردی ساخته است.

غگرجی به طور میانگین در دوره شش ماهه اول سال درآمد 16.5 میلیاردی ساخته است. بنابراین غگرجی در مهر ماه 8.5 میلیارد تومان بالاتر از میانگین شش ماه اول درآمد ساخت. افزایش درآمد مهر ماه غگرجی نسبت به میانگین شش ماه اول به دلیل رشد نرخ فروش محصولات و افزایش مقداری فروش محصولات رقم خورده است.

 

غپینو در مهر ماه 9 میلیارد بالاتر از میانگین شش ماه اول درآمد ساخت

شرکت صنعتی پارس مینو (غپینو)، در مهر ماه با فروش 2.2 هزار تنی بیسکویت، ویفر، آدامس، شکلات و سایر محصولات درآمد 45 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین غپینو در دوره 7 ماهه منتهی به مهر 98 با فروش 13.3 هزار تنی محصولات درآمد 260 میلیاردی ساخته است. غگرجی در دوره 7 ماهه منتهی به مهر 97 درآمد 148 میلیاردی ساخته است. بنابراین غپینو در 7 ماه منتهی به مهر 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل 112 میلیارد تومان درآمد بالاتری ساخته است.

غپینو به طور میانگین در شش ماه اول سال درآمد 36 میلیارد تومانی ساخته است و در مهر ماه درآمد 45 میلیاردی رقمزده است. به این ترتیب غپینو در مهر ماه 9 میلیارد تومان بالاتر از میانگین 6 ماه اول درآمد ساخته است. افزایش درآمد مهر ماه نسبت به میانگین شش ماه اول به دلیل رشد مقداری و ریالی فروش است.

غپینو برای سال مالی 98 درآمد 487 میلیارد تومانی پیش بینی کرده است و با ساخت درآمد 261 میلیاردی در طی 7 ماه، در واقع 53% از درآمد برآوردی را پوشش داده است.

 

غمینو 85 درصد از درآمد براوردی را پوشش داد

صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) در مهر ماه با فروش 1.4 هزار تنی بیسکویت، پفک و تافی درامد 14 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین غمینو در دوره 7 ماهه منتهی به مهر 98 با فروش 7.8 هزارتنی محصولات درآمد 74 میلیارد تومانی ساخته است. این در حالی است که غمینو در دوره 7 ماهه منتهی به مهر 97 درآمد 37.5 میلیاردی ساخته است. به این ترتیب غمینو در دوره 7 ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 74 میلیارد تومان درآمد بالاتری ساخته است.

غمینو به طور میانگین در شش ماه اول 98 درآمد 10 میلیارد تومانی ساخته است و در مهر ماه درآمد 14 میلیاردی را رقم زده است. به این ترتیب غمینو در مهر ماه 4 میلیارد تومان درآمد بالاتری ساخته است که به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات و افزایش در مقدار فروش رقم خورده است.

غمینو برای سال مالی 98 درآمد 87 میلیاردی را پیش بینی کرده است که با ساخت درآمد 74 میلیاردی در طی 7 ماه توانسته است 85% از درآمد برآوردی را پوشش دهد.

 

ارسال نظر

تازه ها