کد خبر 69269

عملکرد شیشه سازان در مهر ماه مورد بررسی قرار گرفت

درآمد سه شیشه ساز کرازی، کگاز و کساپا در مهر نسبت به میانگین شش ماه اول به دلیل کاهش مقداری در فروش، کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، بررسی درآمد شیشه سازان (کرازی، کگاز و کساپا) در مهر ماه نسبت به میانگین شش ماه اول 98 حاکی از آن است که درآمد مهر ماه شیشه سازان نسبت به میانگین شش ماه اول به دلیل کاهش مقداری در فروش کاهش یافته است.

در بین شرکت‌های شیشه ساز کرازی بالاترین میزان کاهش درآمد در مهر ماه نسبت به میانگین شش ماه اول را تجربه کرده است و کمترین میزان کاهش درآمد مربوط به کگاز است. کاهش درآمد مهر شرکت‌های شیشه ساز به دلیل کاهش مقداری درآمد رقم خورده است.

کرازی 4 میلیارد پایین تر از میانگین شش ماه اول درآمد ساخت

کرازی در مهر ماه 98 درآمد 15 میلیارد تومانی ساخته است در حالی که میانگین درآمد شش ماه اول کرازی 19 میلیارد تومان است. به این ترتیب کرازی در مهر ماه نسبت به میانگین شش ماه اول 4 میلیارد تومان درآمد کمتری ساخته است. کرازی در مهر ماه 3.4 هزار تن فروش داشته است در حالی که میانگین مقدار فروش کرازی در شش ماه اول 4.9 هزار تن است به این ترتیب کرازی 1.5 هزار تن کمتر از میانگین شش ماه اول فروش داشته است و این موضوع موجب شده است کرازی در هر ماه پایین تر از میانگین شش ماه اول درآمد بسازد.

 

درآمد کگاز 400 میلیون کاهش یافت

کگاز در مهر ماه با فروش 21 هزار و 138 هزار عددی بطری در بازار داخل و صادراتی درآمد 12.6 میلیارد تومانی ساخته است. کگاز در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 به طور میانگین 21.921 هزار عدد فروش داشته است و میانگین درآمد 13 میلیارد تومانی ساخته است. به این ترتیب مقدار فروش مهر کگاز کاهش 783 هزار عددی داشته است و درآمد کگاز در مهر نسبت به میانگین شش ماهه اول کاهش 400 میلیون تومانی داشته است.

 

کساپا در مهر نزدیک به 5 میلیارد تومان درآمد رقم زد

کساپا در مهر ماه 19 هزار ست فروش داشته است و درآمد 4.7 میلیارد تومانی ساخته است. کساپا در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 مقدار 19.6 هزار ست فروش داشته است و میانگین درآمدی 6.1 میلیارد تومانی ساخته است. به این ترتیب مقدار فروش کساپا 0.6 هزار ست کاهش یافته و درآمد کساپا در مهر ماه نسبت به میانگین شش ماه اول 1.4 میلیارد تومان کاهش یافته است.

 

ارسال نظر

تازه ها