کد خبر 69118

گزارش مهر ماه بیمه ملت بررسی شد

درآمد بیمه ملت در مهر ماه با 118 میلیارد تومان کاهش نسبت به شهریور ماه به 133 میلیارد تومان رسید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، بیمه ملت در مهر ماه مبلغ 133 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده است و در این مدت مبلغ 58 میلیارد تومان خسارت پرداخت نموده است. بیمه درمان با 56 میلیارد بیشترین وزن را در حق بیمه صادره و با 24 میلیارد تومان بیشترین سهم را در خسارت پرداختی دارد.

بیمه ملت در دوره 7 ماهه مبلغ یک هزار و 26 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده است و مبلغ 320 میلیارد تومان خسارت پرداخت نموده است. در دوره 7 ماهه بیمه درمان بالاترین سهم را حق بیمه صادره و خسارت پرداختی بیمه ملت دارد.

 

ملت در مهر 133 میلیارد حق بیمه و 58 میلیارد خسارت پرداخت نمود

حق بیمه صادره بیمه ملت روند نوسانی را طی کرده است و در مهر ماه در پایین‌ترین سطح ماهانه حق بیمه صادر کرده است. حق بیمه صادره ملت در مهر ماه نسبت به شهریور کاهش یافته است. ملت در شهریور ماه 251 میلیارد تومان است که در مهر ماه حق بیمه صادره ملت با کاهش 118 میلیارد تومانی به 133 میلیارد تومان رسیده است. ملت به طور میانگین در دوره شش ماهه 149 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده است. بنابراین در مهر ماه، ملت پایین‌تر از میانگین شش ماه اول حق بیمه صادر کرده است.

اما در رابطه به خسارت پرداختی متفاوت عمل کرده است و در یک محدوده خاص خسارت پرداخت نموده است. بیمه ملت به طور میانگین در هر ماه 44 میلیارد تومان خسارت پرداخت نموده است و در مهر ماه 58 میلیارد تومان خسارت پرداخت نموده است.

 

نسبت خسارت پرداختی بیمه ملت به 43 درصد رسید

نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه صادره به عنوان اهرمی جهت سنجش مدریت ریسک شرکت‌های بیمه‌ای به شمار می‌رود. نسبت خسارت پرداختی ملت در مهر ماه به دلیل کاهش حق بیمه صادره به 43% رسیده است. در حالی که این نسبت قبل از مهر ماه، در مرداد ماه بالاترین سطح خود که 38% است را تجربه کرده است. اما بررسی کل دوره 7 ماهه بیمه ملت حاکی از آن است که نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه صادره ملت 31% است.

 

بیمه درمان بالاترین حاشیه سود ناخالص را داراست

بررسی حق بیمه صادر شده و خسارت پرداختی در دوره 7 ماهه حاکی از آن است که بیمه درمان، کشتی، ثالث اجباری، نفت و انرژی و زندگی اندوخته دار به ترتیب دارای بالاترین میزان حاشیه سود ناخالص می‌باشند. که در این میان با توجه به اهمیت بیمه درمان در سبد حق بیمه صادره و خسارت پرداختی ملت، با حاشیه سود ناخالص 191 میلیارد تومانی بالاترین مبلغ حاشیه سود را دارا است.

 

ارسال نظر

تازه ها