کد خبر 66546

بررسی عملکرد اوره‌سازان

بررسی وضعیت درآمدی پتروشیمی‌های تولید کننده اوره نشان می‌دهد، در میان آن‌ها، شپدیس که سال مالی منتهی به پایان شهریور دارد توانسته بیش از مقدار برآوردی سال مالی 98 درآمد بسازد و با پوشش 110 درصدی درآمد پیش‌بینی شده به کار خود در سال 98 پایان داده است.

کاهش 77 میلیاردی درآمد شهریور ماه شیراز/فاصله قروش شیراز از مقدار برآوردی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، پتروشیمی شیراز در شهریور ماه درآمد 206 میلیارد تومانی ساخته است و در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 درآمد یک هزار و 465 میلیارد تومانی رقم زده است.

درآمد شهریور ماه شیراز نسبت به مرداد ماه کاهش یافته است. شیراز در مرداد ماه درآمد 283 میلیارد تومانی ساخته است و در شهریور ماه درآمد شرکت به 206 میلیارد تومان رسیده است. در واقع درآمد شرکت در این ماه نسبت به ماه قبل کاهش 77 میلیارد تومانی داشته است. کاهش درآمد شهریور ماه به طور عمده به دلیل کاهش در مقدار فروش رقم خورده است. شیراز در مرداد ماه 147 هزار تن فروش داشته است اما مقدار فروش با کاهش 21 درصدی به 116 هزار تن رسیده است. کاهش مقداری فروش در حالی رقم خورده است که نرخ فروش محصولات اصلی شرکت افزایش یافته است.

شیراز در نیم سال اول 98 درآمد یک هزار و 465 میلیارد تومانی ساخته است و درآمد شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 347 میلیارد تومانی داشته است. افزایش درآمد شیراز در نیم سال جاری در حالی روی داده است که مقدار فروش شیراز در این دوره کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. مقدار فروش شیراز در نیم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 21 درصدی (معادل 215 هزار تن) داشته است. اما به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات، درآمد شیراز افزایش یافته است.

شیراز برای سال مالی 98 مقدار فروش 2 میلیون تنی را برآورد کرده است که با فروش 788 تن در نیم سال اول، درواقع 38% از مقدار فروش برآوردی را پوشش داده است.

درآمد خراسان در نیم سال جاری 2 برابر شده است/پوشش 64 درصدی درآمد براوردی

پتروشیمی خراسان در شهریور ماه فروش 126 میلیارد تومانی داشته است که در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 درآمد 703 میلیارد تومانی ساخته است.

خراسان در شهریور ماه درآمد 126 میلیارد تومانی ساخته است که درآمد شرکت نسبت به مرداد ماه کاهش داشته است. خراسان در مرداد ماه درآمد 145 میلیارد تومانی ساخته است که درآمد شرکت با کاهش 19 میلیاردی به 126 میلیارد تومان در شهریور ماه رسیده است. کاهش 19 میلیاردی درآمد خراسان به دلیل کاهش مقداری فروش و کاهش در نرخ فروش محصولات رقم خورده است. مقدار فروش پتروشیمی خراسان در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه 16 درصد کاهش یافت و همچنین نرخ فروش مهمترین محصول شرکت کاهش 5 درصدی داشته است. به این ترتیب درآمد خراسان با توجه به کاهش در نرخ فروش و مقدار فروش، کاهش یافته است.

خراسان در نیم سال اول 98 درآمد 703 میلیارد تومانی ساخته است. در حالی که خراسان در نیم سال اول سال 97 درآمد 356 میلیاردی ساخته است. به این ترتیب درآمد خراسان در نیم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 97 درصدی (معادل 347 میلیارد تومان) داشته است. علاوه بر افزایش در قمیت محصولات، افزایش مقداری در فروش به رشد درآمدی خراسان نیز کمک کرده است.

خراسان برای سال مالی 98 درآمد یک هزار میلیارد تومانی برآورد کرده است که با ساخت درآمد 700 میلیاردی در نیم سال جاری، بیش از 64% از درآمد برآوردی را محقق ساخته است.

رشد 50 درصدی درآمد کرماشا

پتروشیمی کرمانشاه در شهریور 98 با فروش 42 هزار تنی محصولات درآمد 81 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین درآمد تجمیعی کرماشا در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 به مبلغ 632 میلیارد تومان رسیده است.

درآمد شهریور ماه کرماشا نسبت به مرداد ماه کاهش یافته است. کرماشا در مرداد ماه 131 میلیارد تومان درآمد ساخته است که درآمد شهریور ماه با کاهش 51میلیاردی به 81 میلیارد تومان رسیده است. کاهش درآمد شهریور کرماشا به دلیل کاهش مقداری فروش رقم خورده است. مقدار فروش کرماشا از 60 هزار تن در مرداد ماه به 42 هزار تن در شهریور ماه رسیده است.

کرماشا در نیم سال اول 98 درآمد 632 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 50 درصدی داشته است. درآمد کرماشا از 430 میلیارد تومان در نیم سال اول 97 به 632 میلیارد تومان در نیم سال جاری رسیده است. افزایش درآمد کرماشا در نیم سال جاری به دلیل رشد نرخ فروش محصولات رقم خورده است چراکه مقدار فروش شرکت در این دوره کاهش یافته است.

کرماشا برای سال مالی 98 مقدار فروش 716 هزار تنی را برآورد کرده است که در نیم سال جاری با فروش 318 هزار تنی، 44% از مقدار برآوردی را پوشش داده است.

 

درآمد شپدیس بیش از 2 هزار میلیارد افزایش یافت/شناسایی سود 500 تومانی برای هر سهم شپدیس برای عملکرد یک ساله

پتروشیمی پردیس در شهریور ماه با فروش 93 هزار تنی درآمد 168 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین درآمد تجمیعی شپدیس در دوره 12 ماهه منتهی به شهریور 98 به 5 هزار و 390 میلیارد تومان رسیده است.

شپدیس در شهریور ماه 168 میلیارد تومان درآمد ساخت که نسبت به مرداد ماه کاهش قابل توجه داشته است. شپدیس در مرداد ماه 644 میلیارد تومان درآمد ساخته است که در شهریور ماه درآمد شرکت با افت 476 میلیاردی به 168 میلیارد تومان رسید. کاهش قابل توجه درآمد شهریور ماه شپدیس به دلیل کاهش 231 هزار تنی اوره صنعتی صادراتی رقم خورده است.

شپدیس در سال مالی منتهی به شهریور 98 درآمد 5 هزار و 390 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به سال مالی قبل درآمد شرکت رشد 2 هزار میلیارد تومانی داشته است. افزایش درآمد شپدیس به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات روی داده است. در حالی که مقدار فروش شرکت کاهش داشته است.

شپدیس برای سال مالی منتهی به شهریور 98 درآمد 4 هزار و 902 میلیارد تومانی برآورد کرده است که با ساخت درآمد 5 هزار و 390 میلیاردی، توانسته است 110% از درآمد برآوردی را پوشش دهد.

شپدیس در دوره 9 ماهه منتهی به خرداد 98 سود خالص 334 تومانی برای هر سهم شناسایی کرده است. حال با توجه به ساخت درآمد 5 هزار و 390 میلیاردی، انتظار می‌رود، شپدیس برای سال مالی منتهی به شهریور 98 سود خالص 494 تومانی برای هر سهم شناسایی نموده است.

 

ارسال نظر

  • ناشناس

    0 0

    نمودار تان غلط است

تازه ها