کد خبر 66235

عملکرد شش ماهه غمینو بررسی شد

شرکت صنایع غذایی مینو شرق در نیم سال اول جاری با رشد 107 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل درآمد 60 میلیارد تومانی ساخته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، صنایع غذایی مینو شرق در شهریور 98 با فروش 1.2 هزار تنی محصولات درآمد 11 میلیارد و 881 میلیون تومانی ساخته است. همچنین غمینو در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 درآمد 60 میلیارد تومانی رقم زده است.

 

افزایش مقداری فروش اهرم رشد درآمد شهریور غمینو

غمینو در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه رشد درآمدی داشته است. غمینو در مرداد ماه درآمد 11.2 میلیارد تومانی ساخته است که درآمد شرکت در شهریور ماه به 11.9 میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب درآمد شهریور غمینو رشد 700 میلیون تومان رقم زده است.

 افزایش درآمد شهریور ماه غمینو به دلیل افزایش مقداری فروش شرکت روی داده است. غمینو در مرداد ماه 1.1 هزار تن فروش داشته است که در شهریو رماه به 1.2 هزار تن رسیده است. در واقع مقدار فروش شرکت رشد 11 درصدی (معادل 124 تن) داشته است.

افزایش مقداری فروش درحالی رخ داده است که نرخ فروش مهترین محصول غمینو در شهریور ماه 5% کاهش یافته است. هر کیلوگرم بیسکوئیت در مرداد ماه به قیمت 9.1 هزار تومان به فروش رسیده است که در شهریور ماه قیمت آن به 8.6 هزار تومان رسیده است. اما در دو محصول دیگر که سهم کمی از درآمد شرکت دارند افزایش 5 درصدی (پفک) و افزایش 3 درصدی (تافی) نرخ فروش رقم خورده است.

 

درآمد غمینو 31 میلیارد افزایش یافت

غمینو در نیم سال اول 98 درآمد 60 میلیاردی ساخته است و درآمد شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 107 درصدی داشته است. غمینو در نیم سال اول 97 درآمد 29 میلیاردی سال و در نیم سال اول 98 درآمد شرکت به 60 میلیارد تومان رسید. رشد دوبرابری درآمد غمینو به دلیل افزایش مقدار فروش و همچنین افزایش نرخ فروش محصولات رقم خورده است.

غمینو در انتظار شناسایی سود 41 تومانی برای هر سهم

غمینو برای سال مالی 98 درآمد 87 میلیارد تومانی برآورد کرده است که با ساخته درآمد 60 میلیاردی، 69% از درآمد برآوردی را پوشش داده است.

غمینو در سه ماهه منتهی به خرداد 98 برای هر سهم سود 170 ریالی شناسایی کرده است. بنابراین با توجه به درآمد 60 میلیاردی در شش ماهه اول، با ساخت سود 7 میلیاردی، انتظار می‌رود برای هر سهم سود 410 ریالی شناسایی نماید.

 

ارسال نظر

تازه ها