کد خبر 66093

بررسی عملکرد روانکارها در نیم سال اول 98

عملکرد چهار شرکت روانکار (شنفت، شرانل، شسپا و شبهرن) در نیم سال اول 98 بررسی شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجه داشته‌اند و به طور کلی از افزایش نرخ فروش روانکارها تاثیر پذیرفته‌اند.

افزایش 74 درصدی درآمد شنفت در نیم سال اول

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، نفت پارس (شنفت) در شهریور ماه با فروش 22 میلیون لیتری انواع روانکار  و همچنین فروش دیگر محصولات درآمد 175 میلیارد تومانی رقم زده است. شنفت در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 درآمد تجمیعی یک هزار و 52 میلیارد تومانی ساخته است.

درآمد شهریور ماه شنفت نسبت به مرداد ماه کاهش داشته است. شنفت در مرداد ماه درآمد 212 میلیارد تومانی ساخته است اما در شهریور ماه درآمد شنفت به 175 میلیارد تومان رسیده است. درواقع درآمد شنفت در شهریور ماه نسبت به ماه گذشته کاهش 37 میلیارد تومانی داشته است. کاهش درآمد شهریور ماه شنفت در پی کاهش نرخ انواع روانکار و کاهش مقدار فروش آن روی داده است. نرخ فروش انواع روانکار شنفت با کاهش 2 درصدی نسبت به مرداد ماه به 6.3 هزار تومان به ازای هر لیتر رسیده است. همچنین مقدار فروش انواع روانکار 5.5 میلیون لیتری به 22 میلیون لیتر رسیده است. بنابراین درآمد شهریور ماه شنفت به دلیل کاهش مقداری فروش و کاهش قیمت انواع روانکار کاهش یافته است.

شنفت در نیم سال اول 98 درآمد یک هزار و 53 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به نیم سال اول 97 رشد 448 میلیاردی را رقم زده است. افزایش 448 میلیاردی درآمد شنفت در نیم سال الو نسبت به مدت مشاه سال قبل به دلیل افزایش مقدار فروش و همچنین رشد نرخ فروش محصولات روی داده است

شنفت برای دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 برای هر سهم سود 401 ریالی شناسایی کرده است بنابراین با توجه به درآمد یک هزار میلیاردی، انتظار می‌رود، شنفت برای هرسهم در دوره شش ماهه سود 856 ریالی شناسایی نماید.

شناسایی سود 91 تومان برای هر سهم شرانل

نفت ایرانول (شرانل) در شهریور 98 با فروش 45.5 هزار مترمکعبی محصولات درآمد 262 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین شرانل در دوره شش ماهه اول سال درآمد یک هزار و 401 میلیارد تومانی ساخته است.

درآمد شهریور ماه شرانل نسبت به مرداد ماه افزایش یافته است. شرانل در مرداد ماه درآمد 235 میلیاردی ساخته است که درآمد شرکت در شهریور ماه به 262 میلیارد تومانی رسیده است. بنابراین درآمد شهریور ماه شرانل رشد 27 میلیارد تومانی داشته است. رشد درآمد شهریور شرانل در پی افزایش مقداری فروش روی داده است. مقدار فروش شرانل با رشد 9 هزار مترمکعبی نسبت به مرداد ماه به 45.5 هزار متر مکعب رسیده است.

شرانل در نیم سال اول 98 درآمد یک هزار و 401 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 72 درصدی (590 میلیارد تومانی) داشته است. افزایش درآمد شرانل در نیم سال اول در حالی رخ داده است که مقدار فروش شرانل با کاهش 51 هزار مترمکعبی به 238 هزار متر مکعب رسیده است.

شرانل در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 برای هر سهم سود 409 ریالی شناسایی کرده است. بنابراین با ساخت درآمد یک هزار و 401 میلیاردی در دوره شش ماهه انتظار می‌رود برای هر سهم سود 910 ریالی شناسایی نماید.

 

 

درآمد شسپا دو برابر شده است

نفت سپاهان (شسپا) در شهریور 98 با فروش 71 هزار تن محصول درآمد 407 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین درآمد تجمیعی شسپا در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 مبلغ 2 هزار و 485 میلیارد تومان است.

درآمد شهریور ماه شسپا نسبت به مرداد ماه کاهش داشته است. درآمد شسپا در شهریور ماه با کاهش 10 میلیارد تومانی به 407 میلیارد تومان رسیده است. کاهش درآمد شسپا به دلیل کاهش نرخ فروش انواع روانکار روی داده است. نرخ فروش انواع روانکار با کاهش 2 درصدی به 5.6 میلیون تومان به ازای هر تن در شهریور ماه رسیده است.

شسپا در نیم سال اول 98 درآمد 2 هزار و 485 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد یک هزار و 314 میلیارد تومانی داشته است. در واقع درآمد شسپا به دلیل افزایش مقدار فروش دو برابر شده است.

شسپا در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 برای هر سهم سود 550 ریالی شناسایی کرده است. بنابراین با توجه به ساخت درآمد 2.486 میلیارد تومانی در نیم سال اول، به نظر می‌رسد شسپا برای هر سهم سود 1100 ریالی شناسایی نماید.

 

رشد 908 میلیاردی درآمد شبهرن

نفت بهران (شبهرن) در شهریور ماه 98 با فروش 37 هزار متر مکعبی محصولات درآمد 326 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 با فروش 216 هزار مترمکعبی، درآمد یک هزار و 831 میلیارد تومانی رقم زده است.

درآمد شهریور ماه شبهرن نسبت به مرداد ماه 37.5 میلیارد تومان کاهش یافت و به 326 میلیارد تومان رسیده است. کاهش درآمد شبهرن به دلیل کاهش قابل توجه مقدار فروش روی داده است. مقدار فروش شبهرن با کاهش 11 هزار مترمکعبی به 37 هزار مترمکعب رسیده است.

شبهرن در نیم سال اول 98 درآمد یک هزار و 831 میلیارد تومانی ساخته است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 908 میلیارد تومانی داشته است. درواقع درآمد نیم ساله شبهرن دو برابر شده است. افزایش درآمد شبهرن در پی افزایش 16 هزار مترمکعبی محصولات و افزایش نرخ فروش محصولات و به خصوص روانکار روی داده است.

شبهرن برای دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 برای هر سهم سود 565 ریالی شناسایی کرده است. بنابراین با توجه به درآمد 1.831 میلیاردی شبهرن در دوره نیم سال اول، به نظر می‌رسد برای هر سهم سود 1.365 ریالی شناسایی نماید.

ارسال نظر

تازه ها