کد خبر 65866

بررسی عملکرد پرداخت در نیم سال اول

شرکت به پرداخت ملت در دوره شش ماهه اول 98 درآمد 935 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 166 میلیارد تومانی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت به پرداخت ملت فعال در زمینه پرداخت‌های الیکترونیکی است که در شهریور ماه درآمد 171 میلیارد تومانی شناسایی کرده است. دو منبع اصلی درآمد پرداخت، کارمزد تراکنش و خدمات شارژ به شمار می‌روند. که در مجموع این دو منبع درآمدی بیش از 95% از درآمد شرکت را تشکیل می‌دهند. پرداخت در دوره شش ماهه منتهی به مرداد 98 درآمد تجمیعی 935 میلیارد تومانی شناسایی کرده است. این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته درآمد766 میلیارد تومانی ساخته است.

 

ثبات در درآمدزایی پرداخت

پرداخت در شهریور ماه درآمد 171 میلیارد تومانی ساخته است که مقایسه آن با ماه‌های دیگر نشان می‌دهد، روند درآمدزایی پرداخت از یک ثبات نسبی برخوردار است. به پرداخت در فصل بهار به طور میانگین 138 میلیارد تومان درامد داشته است که میانگین درآمد پرداخت در تابستان به به 173 میلیارد تومان رسیده است. درواقع شناسایی درآمد در فصل تابستان بهبود داشته است. بنابراین در فصل تابستان درآمد پرداخت افزایش یافته است و البته در شهریور ماه با اندکی کاهش نسبت به تیر ماه از 176 میلیارد به 171 میلیارد تومان رسیده است در واقع نسبتب ه تیر ماه کاهش 5 میلیارد تومانی داشته است اما درآمد شهریور پرداخت نسبت به بهار افزایشی است و در واقع نسبت به میانگین درآمدی در بهار رشد 33 میلیارد تومانی داشته است.

افزایش 22 میلیاردی میانگین درآمدی پرداخت

پرداخت به طور میانگین در هر ماه از سال 97 درآمد 134 میلیارد تومانی شناسایی کرده است اما میانگین درآمدی پرداخت در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 به 156 میلیارد تومان رسیده است. درواقع میانگین درآمدی پرداخت رشد 22 میلیارد تومانی داشته است.

افزایش میانگین درامدی پرداخت به دلیل افزایش درآمد حاصل از کارمزد تراکنش و خدمات شارژ روی داده است. پرداخت به طور میانگین در هر ماه از سال 97 درآمد 44 میلیاردی از محل کارمزد تراکنش‌ها داشته است که این مبلغ در دوره شش ماهه به 56 میلیارد تومان رسیده است، همچنین در این دوره میانگین درآمدی خدمات شارژ نیز با رشد هرماه بوده و از میانگین 78 میلیاردی به 89 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین افزایش در میانگین درآمدی کارمزد تراکنش و خدمات شارژ موجب رشد میانگین درآمدی پرداخت شده است.

 

پوشش درآمدی  در محدوده برآوردها

پرداخت برای سال مالی 98 درآمد 2 هزار میلیاردی برآورد کرده است که با ساخت درآمد 935 میلیاردی طی دوره شش ماهه، درواقع 46% از درآمد برآوردی را محقق نموده است که در محدوده درآمد برآوردی درآمد ساخته است.

 

شناسایی سود 77 تومانی برای هر سهم پرداخت

پرداخت در دوره سه ماهه اول سال سود خالص 54.7 میلیارد تومانی و برای هر سهم نیز سود خالص 377 ریالی شناسایی کرده است. پرداخت با حفظ حاشیه سود خالص، می‌تواند برای دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 سود خالص 112 میلیاردی شناسایی نماید. بنابراین انتظار می‌رود سود شناسایی شده برای هر سهم از 38 تومان در دوره سه ماهه به 77 تومان در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 98 افزایش یابد.

 

ارسال نظر

تازه ها